Inicio · Ahorra Energia · Renovables de Uso Domestico · Programa GEOTCASA

Programa GEOTCASA

Finançament d'instal·lacions geotèrmiques en edificis a empreses habilitades

En el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010, el 19 de maig de 2010 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableix la convocatòria i bases corresponents per a l'habilitació d'empreses en el Programa GEOTCASA, d'energia geotèrmica en edificis.

NOTA:  Aquest programa es va denominar amb anterioritat GEOCASA.

 

De la mateixa manera que amb els programes BIOMCASA i SOLCASA, aquest programa pretén establir un sistema de finançament que impulsi una oferta de qualitat i adaptada a les necessitats dels usuaris d'aigua calenta i climatització en edificis, fent servir energia geotèrmica, tot això en el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010.

Per al finançament dels projectes presentats per les empreses habilitades que compleixin amb els requisits del programa, l'IDAE ha disposat un pressupost específic per import de 3.000.000 d'euros.

La presentació de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb les bases i el model de sol·licitud que poden trobar en aquesta mateixa pàgina com a documents adjunts. 

Accés web al sistema harmonitzat Pretel

Especificació Pretel