Inicio · Ahorra Energia · Renovables de Uso Domestico · Programa GIT

Programa GIT

Finançament a empreses habilitades de grans instal·lacions tèrmiques (GIT) a partir de fonts renovables en edificació

Según la publicación en BOE de la Resolución de la Presidencia del IDAE el 26 de abril de 2011, se establece la convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de empresas en el Programa GIT, de energías renovables biomasa, solar y geotermia para usos térmicos en edificación.

Segons la publicació en el BOE de la Resolució de la Presidència de l'IDAE el 26 d'abril de 2011, s'estableix la convocatòria i bases corresponents per a l'habilitació d'empreses en el Programa GIT, d'energies renovables, biomassa, solar i geotèrmia per a usos tèrmics en edificació.

 El llançament d'aquest programa de finançament respon a la necessitat d'impulsar l'execució de grans instal·lacions de producció d'energia tèrmica en l'edificació, a partir de l'aprofitament de les energies renovables (biomassa, solar tèrmica i geotèrmia).

Aquesta nova línia d'impuls està destinada a aquells projectes que, per la seva mida i complexitat, quedaven fora dels límits establerts en les convocatòries dels programes BIOMCASA, SOLCASA i GEOTCASA, establint un sistema de finançament de grans instal·lacions en aquestes àrees, que continuï el decidit impuls del model de serveis energètics que garanteixi una oferta de qualitat adaptada a les necessitats dels usuaris d'aigua calenta i climatització en edificis, tot això en el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010.

Per començar el programa, l'IDAE ha aportat un pressupost de 17.000.000 € per al finançament dels projectes presentats per les ESE (empreses de serveis energètics) habilitades per a l'execució de grans projectes que compleixin amb els requisits del programa.

El límit màxim de finançament per projecte serà el 80 % del valor de la inversió elegible (la destinada a la generació tèrmica), amb un límit màxim absolut de finançament per projecte individual de 3.000.000 € (des de 250.000 € per a projectes SOLCASA GIT i des de 350.000 € per a projectes en BIOMCASA i GEOTCASA GIT). La presentació de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb les bases i el model de sol·licitud que podeu trobar en aquesta mateixa pàgina com a documents adjunts.