Inicio · Conozcanos · Qui som

Qui som

El E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., és un organisme adscrit al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, de qui depèn orgànicament.

Contribuir a la consecució dels objectius que té adquirits el nostre país en matèria de millora de l'eficiència energètica, energies renovables i altres tecnologies baixes en carboni constitueix el marc estratègic de la seva activitat.

En aquest sentit, l'IDAE porta a terme accions de difusió i formació, assessorament tècnic, desenvolupament de programes específics i finançament de projectes d'innovació tecnològica i caràcter replicable. Així mateix, l'Institut lidera una intensa activitat internacional en el marc de distints programes europeus i cooperació amb tercers països.

D'altra banda, el Real decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amplia les funcions d'IDAE per donar suport a les tecnologies orientades a la descarbonització de la generació elèctrica; donar assistència al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en procediments administratius, judicials o arbitrals en què sigui part l'Administració General de l'Estat; i desenvolupar com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, en els termes que prevegi el seu Estatut, i en tot allò relacionat amb les seves finalitats i funcions, els treballs que se li encomanen per part de l'Administració General de l'Estat, així com pels seus organismes i entitats dependents, que tinguin la consideració de poder adjudicador.

 

 

Una altra informació d'interès:  

Memoria IDAE 2015  (Memòria IDAE 2015)

Comptes anuals juntament amb l'informe d'auditoria:

Cuantas Anuales 2016 junto al Informe de Auditoría 

Cuantas Anuales 2015 junto al Informe de Auditoría 

Cuentas Anuales 2014 junto al Informe de Auditoría

Cuentas Anuales 2013 junto al Informe de Auditoría

Cuentas Anuales 2012 junto al Informe de Auditoría