Estudis, informes i estadístiques
Balanços energètics
Central Hidroeléctrica PORMA

Balanços d´energia final (1990-2016)

Balanços i consums d'energia final sectoritzats i per tipus d'energia en milers de tones equivalents de petroli (ktep), sèrie històrica des de 1990 fins a 2016. Es detallen un total de 22 tipus d'energia i 25 sectors, 13 industrials, 7 de transport i 5 de usos diversos.

Detalls de consums del sector servei (2016)

Consums energètics per branques del sector serveis i fonts energètiques expressats en unitats energètiques.

Consum per a usos i energies del sector residencial (2010-2016)

Consums per al sector residencial, per usos i fonts energètiques expressats en unitats energètiques.

Poders calorífics
Poders calorífics i continguts energètics de diferents productes utilitzats en l'elaboració d'estadístiques i balanços energètics.

Indicadors energètics
Sector Industria. Fábrica BaxiRoca

Els indicadors energètics relacionen el consum d'energia i l'activitat econòmica o productiva responsable d'aquest consum. A continuació, s'inclouen tres enllaços d'indicadors amb nivell diferent de desagregació sectorial i temporal.

Intensitats energètiques (2016)
Inclou l'evolució d'indicadors d'intensitat energètica en els principals sectors de consum a Espanya i països del nostre entorno.

Indicadors de detall (2015) Indicadores de detalle (2016)
Comparativa d'indicadors específics per sectors, branques, usos i fonts energètiques. Inclou en alguns casos ajustos (paritat de poder de compra, clima i estructura), així com descomposició de les variacions d'intensitat segons diferents efectes. 

Consums i intensitats mensuals (any 2016)
Valors mensuals de consum i intensitat d'energia primària i final a Espanya per fonts energètiques, amb especial atenció a les fonts renovables.

Informes
Solar fotovoltaica. Instituto de Energía Solar

Informe estadístic d'energies renovables 2016 Inclou informació actualitzada a juny de 2017 sobre consums primaris, finals i de producció elèctrica amb aquestes fonts energètiques. A més, es mostra la situació a les Comunitats Autònomes, així com l'evolució històrica des de l'any 2000 pel que fa a potència, capacitat de generació tèrmica i de producció de biocarburants.

Informe estadístic de cogeneració (2016) Inclou dades sobre potència instal·lada, producció elèctrica i tèrmica, consum de combustibles i repartiment per tecnologies als diferents sectors implicats. Es mostra l'evolució experimentada al nostre país des de 1990, potència acumulada, nova potència i distribució per Comunitats Autònomes.

Informe sintètic d'indicadors d'eficiència energètica (2016) Inclou una selecció d'indicadors d'eficiència energètica en els diversos sectors d'activitat socioeconòmica. 

Preus energètics
Biomasa. Central de Sangüesa. Navarra

Imports associats a les tarifes aplicables al consum de gas i electricitat (preus regulats), preus de venda de combustibles i carburants derivats del petroli i preus de venda de biomassa per a usos tèrmics. 

Biomassa per a usos tèrmics (1r trimestre 2018)

Biomassa per a usos tèrmics (4t trimestre 2017)

Biomassa per a usos tèrmics (3r trimestre 2017) 

Biomassa per a usos tèrmics (2n trimestre 2017) 

Tarifes regulades (juliol 2018) 

Combustibles i carburants (juny 2018)

Combustibles i carburants (maig 2018)

Estudis e informes
Autobús urbano propulsado con tecnología alternativa

Estudi sobre hàbits i actituds dels usuaris no habituals vers el transport pública urbà col·lectiu L'estudi, realitzat l'any 2016 a través d'un Conveni marc de col·laboració entre l'Associació d'Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius (ATUC) i IDAE, ha identificat, per a un conjunt de ciutats de més de 100.000 habitants i per al grup dels usuaris no habituals del transport públic urbà col·lectiu, els principals hàbits de mobilitat i el potencial d'aquest grup de població per convertir-se en usuaris habituals del transport públic de la seva ciutat

Síntesi de l'Estudi del parc de bombes de calor a Espanya Síntesi de l'estudi realitzat per l'IDAE l'any 2014 calculant i caracteritzant el parc de bombes de calor espanyol d'acord amb allò establert per la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables. L'informe presenta els principals resultats de l'estudi segmentats en tres zones climàtiques (Atlàntic nord, continental i Mediterrània) i quatre sectors d'ús final (residencial, indústria, comerç-serveis i activitats annexes al transport)

Edificio Torre Garena

SES (Seguiments energètics sectorials) Treballs de recerca sobre el consum final en els sectors de la indústria, el transport, els serveis i el residencial, portats a terme per l'IDAE en cooperació amb empreses i associacions professionals. El seu objectiu és contribuir al coneixement sobre el consum d'energia i les seves variables explicatives en sectors rellevants aprofundint en el nivell de desagregació dels balanços energètics

Resum SES realitzats (fins a 2011)

Odyssee-Mure Avaluació i anàlisi del progrés en matèria d'eficiència energètica a nivell global i sectorial mitjançant l'estudi d'impacte dels programes nacionals que s'han posat en marxa i l'ús d'indicadors energètics. Projecte que compta amb el suport de la Comissió Europea i en el qual participen els 28 Estats membres, a més de Noruega. S'inclou l'últim informe nacional d'Espanya i l'enllaç amb el web del projecte

Informe d'Espanya

Web projecte ODYSSEE-MURE

Caldera hogar

MESH  Projecte coordinat per l'IDAE, finalitzat al desembre de 2013, i portat a terme amb el suport d'EUROSTAT i la col·laboració especial de representants d'Àustria, Holanda, Regne Unit i Eslovènia. L'objectiu del treball, a més d'aprofundir en l'anàlisi del consum segons els usos i serveis, és millorar el coneixement de les pràctiques estadístiques relatives al sector residencial entre els Estats membres i facilitar una homogeneïtat metodològica i de recopilació de dades entre països superior

Manual estadístic sobre el consum d’energia en el sector residencial 

Web d'Eurostat
 

Spahousec Desenvolupat per l'IDAE durant els anys 2010 i 2011, l'estudi Spahousec ha permès conèixer en detall el consum d'energia a les més de 17 milions de llars d'Espanya i analitzar-ho. L'informe inclou la desagregació per usos i fonts energètiques, així com les característiques de l'equipament per tipus d'habitatge, a l'àmbit nacional i per zones climàtiques representatives

Resum d'informació bàsica 

Informe final

Beneficiarios y vehículos con ayudas

Vehículos eficientes La Directiva 2009/33/EC para la promoción de vehículos limpios y energéticamente eficientes, internaliza los impactos sobre consumo de energía y emisiones contaminantes en la adquisición de vehículos por parte de las entidades que prestan servicios públicos. En España, la Directiva fue transpuesta a legislación nacional a través de los artículos 105 y 106 y la disposición adicional sexta de la Ley de Economía Sostenible. El proyecto europeo “Clean Fleets” se está desarrollando en el marco del programa IEE para apoyar a administraciones y operadores en la aplicación de la Directiva. Incluye recomendaciones y estudios de caso de ciudades europeas

Directiva 2009/33/EC

Web Clean fleets

 

Propulsants alternatius La Directiva 2014/94 / UE estableix els requisits mínims per a la creació d'una infraestructura per als propulsants alternatius, la implementació s'ha de fer mitjançant els marcs d'acció nacionals dels Estats membres, així com mitjançant la regulació de les especificacions tècniques comunes sobre els punts de recàrrega i de proveïment d'aquests propulsants.

La Directiva 2014/94 / UE ha estat transposada a l'ordenament jurídic nacional mitjançant les aprovacions del Marc d'Acció Nacional d'energies alternatives en el transport (MAN) i del Reial Decret 639/2016, de 9 de desembre, sobre la infraestructura de combustibles alternatius .

A continuació s'inclouen un resum de la situació espanyola en relació a la Directiva 2014/94 / UE, així com els enllaços als documents esmentats.

Directiva 2014/94/UE 

Directiva 2014/94/UE, hacia un transporte más sostenible y eficiente en la UE: Síntesis y el caso español

Marco de Acción Nacional Español de energías alternativas en el transporte

Real Decreto 639/2016

 

Estat actual de la mobilitat elèctrica El informe analitza l'estat actual de la mobilitat elèctrica en els seus aspectes tecnològics, econòmics i socials i la seva evolució previsible, identificant impactes, barreres i sinergies associades al seu desenvolupament. Recull també informació sobre projectes destacats a Espanya i altres països. Així mateix, s'inclou un enllaç d'un estudi recent de l'Agència Internacional de l'Energia sobre el mateix assumpte

Mapa tecnològic de mobilitat elèctrica

Global EV Outlook

Edificación. Edificio Ecobox

Ciutats intel·ligents Els problemes de sostenibilitat de les ciutats actuals i, més específicament, dels seus sistemes energètics, s'estan abordant durant els últims anys en l'àmbit de la UE sota l'epígraf comú de "Smart City". Els documents següents descriuen el panorama associat a aquest concepte a Espanya i als països del nostre entorn i informen sobre les principals tecnologies involucrades i el seu possible desenvolupament en l'entorn urbà del nostre país

Mapa tecnològic  

Full de ruta

 

Calor i fred renovable Mapes descriptius de tres tecnologies de generació tèrmica a partir de tres fonts renovables: solar tèrmica, geotèrmia i biomassa, amb vista a la seva utilització en el sector de l'edificació i en entorns urbans principalment. Última generació, iniciatives i entitats promotores, barreres i projeccions de mercat esperades.

Solar tèrmica

Geotèrmia  

Biomassa

 

Aigua i energia  Anàlisi de la interdependència entre aigua i energia al nostre país i del paper que la ciència i la tecnologia pot tenir en la reducció de l'energia consumida durant el cicle de l'aigua. Estimació del consum energètic en dessalatge i depuració urbana. Tendències tecnològiques. 

Estudi del sector de l'aigua