Transport

El transport és el sector que més energia consumeix a Espanya, arribant a un 40 % del total nacional

El transport és el sector que més energia consumeix a Espanya, arribant a un 40 % del total nacional. Cal destacar en aquest sentit que només el vehicle turisme representa aproximadament el 15 % de tota l'energia final consumida a Espanya.

La millora de l'eficiència energètica en el transport es fonamenta en tres grans blocs de mesures:

Mesures de foment del canvi modal: principalment des del transport motoritzat individual cap a modes més sostenibles: caminar, bicicleta i transport col·lectiu. En aquest apartat s'emmarquen com a actuacions principals la promoció dels plans de mobilitat urbana sostenible (en l'àmbit urbà i metropolità), els plans de transport a la feina (en l'àmbit laboral), la promoció de sistemes de bicicleta pública i els projectes pilot d'implantació de llançadores i serveis específics de transport col·lectiu.

Mesures de foment de la renovació de flotes de transport: promoció de la substitució de tecnologies convencionals d'automoció per vehicles, amb tecnologies i / o combustibles alternatius, més eficients: vehicles híbrids, elèctrics, de gas natural i de gasos liquats del petroli. També es promou la compra de vehicles convencionals eficients: classe A (Base de dades de consums i emissions de vehicles nous a la venda a Espanya).

Mesures de foment de l'ús racionals dels mitjans de transport: aplicació de tècniques de conducció eficient als diferents mitjans de transport, gestió eficient de les flotes de transport i promoció de viatges compartits en cotxe (car-pooling) i de l'ús de clubs de cotxes (car-sharing).

L'IDAE, així mateix, participa activament en associacions, fòrums i grups de treball del sector en l'àmbit nacional, promovent iniciatives i aportant la seva visió i suport institucionals a les actuacions que s'hi impulsen. 

A més, l'IDAE participa en projectes i activitats en l'àmbit internacional, relacionades amb l'eficiència energètica en el sector del transport, entre les quals es troben:

Grup de treball EnR Transport (Associació Europea d'Agències d'Energia).

Implementing Agreement de l'AIE per a la implementació del vehicle híbrid i elèctric (IA-HEV).

Implementing Agreement de l'AIE per a la implementació de combustibles alternatius (IA-AMF Advanced Motor Fuels). 

Col·laboració amb el MINETUR en la iniciativa governamental de promoció del vehicle elèctric "Electric Vehicle Initiative (EVI)".

Més informació Departament de Transport de l'IDAE