Inicio · Tecnologias · Energias Renovables · Uso Electrico · Energía Hidroelèctrica

Energía Hidroelèctrica

L'energia hidroelèctrica és aquella que s'obté d'aprofitar l'energia potencial d'una massa d'aigua situada en un punt del llit del riu (el més alt de l'aprofitament) per convertir-la primer en energia mecànica i finalment en energia elèctrica disponible en el punt més baix de l'aprofitament.

Una central hidroelèctrica està constituïda per un conjunt d'instal·lacions hidràuliques (assut o presa, canal, canonada, etc.) i equips electromecànics (turbines, generadors, sistema elèctric, etc.) necessaris per transformar l'energia potencial en energia elèctrica disponible. La potència elèctrica que s'obté és proporcional al cabal d'aigua utilitzat i a l'altura del salt en un aprofitament.

En funció de la tipologia de l'aprofitament, les centrals es poden classificar principalment en tres grans grups:

Centrals d'aigua fluent: són aprofitaments que, mitjançant una obra de presa en un assut, capten una part del cabal circulant pel fred, el condueixen cap a la central per ser turbinat i, posteriorment, és restituït al riu.

Centrals de peu de presa: són instal·lacions que aprofiten el desnivell creat per la mateixa presa, podent regular els cabals de sortida per ser turbinats en funció dels usos de la presa (hidroelèctrics, regadius o abastiments) o en el moment precís. Dins d'aquesta tipologia, cal destacar les centrals de bombeig o reversibles, que a més de generar energia com una central convencional (mode turbinació), tenen la capacitat d'elevar l'aigua a un embassament o dipòsit consumint energia elèctrica (mode bombeig).

Centrals integrades en xarxes d'aigua: són aprofitaments que s'integren en canals de reg i de navegació, en xarxes de distribució d'aigua potable o canonades en pressió i en estacions de tractament d'aigües residuals.

S'entén per minicentral hidroelèctrica, aquella instal·lació hidroelèctrica la potència instal·lada de la qual és igual o inferior als 10 MW.

C.H. Selga de Ordás, León
Central Hidroeléctrica Molino de Puente Alba
Central Hidroeléctrica del Porma, León