Campañas e accións de acompañamento

A actividade de comunicación do Instituto está dirixida a sensibilizar, formar e informar a cidadáns e actores do sector sobre pautas, medidas e recursos dispoñibles para fomentar un correcto uso da enerxía.

A comunicación do IDAE

Campañas de publicidade e comunicación institucional 

En materia de publicidade e comunicación institucional dirixida ao cidadán, os organismos públicos actúan ao amparo da Lei 29/2005, de 29 de decembro de Publicidade e Comunicación Institucional, a cal establece o marco normativo no que deben desenvolverse as campañas. Estas campañas deben ir sempre acompañadas e apoiadas por actuacións e programas; as campañas sobre aforro e eficiencia enerxética tiveron cabida sempre dentro dos Plans Nacionais de Acción de Aforro e Eficiencia Enerxética (Plan de Acción 2005-2007, Plan de Acción 2008-2012 e Plan de Acción 2011-2020).

As campañas de sensibilización levadas a cabo desde 2004 permitiron coñecer cal foi a evolución do perfil do consumidor español e orientar mellor as accións encamiñadas a lograr resultados cuantificables en termos de aforro enerxético (uso responsable da calefacción, do aire acondicionado, condución eficiente, etc.).

Dado que as Campañas de Comunicación enmárcanse na Directiva 2012/27/UE, de 25 de outubro de 2012, relativa á eficiencia enerxética e en concreto nos seus artigos 12 e 17, así como no 9, 10 e 11, están sometidas aos métodos que o Anexo V da Directiva, apartado 1, establece para calcular o aforro de enerxía inducido polas medidas de cambio de comportamento do consumidor. Estes aforros contabilízanse dentro do Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2014-2020, con cargo á medida “Actuacións de comunicación dirixidas ao cidadán”.

Campaña 2017

A Campaña de 2017, denominada “Pequenos Xestos” e cun orzamento de seis millóns de euros, ten visibilidade en televisión, radio, prensa gráfica, exterior e medios dixitais, a través de tres accións que se sucederán ata o próximo mes de novembro. Contará, ademais cunha ampla batería de accións informativas en redes sociais.

A campaña ten como grandes protagonistas a un puñado de animais que logran construír un vínculo co espectador ao pór de manifesto a repercusión favorable que teñen, no seu hábitat natural, os nosos pequenos xestos de aforro de enerxía á hora de regular, por exemplo, a temperatura do aire acondicionado ou da calefacción, ao conducirmos de forma eficiente os nosos vehículos ou optarmos polo transporte público, ou ao usarmos moderadamente de auga quente, proporcionando sinxelos consellos para logralo.

 

As campañas de comunicación do MINETAD e o IDAE desenvólvense no marco da Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2012 e da súa transposición ao noso país a través do Plan de Acción de Eficiencia Enerxética 2014-2020, polo que España asume o compromiso de reducir nun 20% o consumo de enerxía nese horizonte temporal mediante unha serie de accións concretas nos distintos sectores consumidores. Os recursos económicos proceden do Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética (FNEE) constituído pola Lei 18/2014, adscrito á Secretaría de Estado da Enerxía e xestionado polo IDAE. A súa finalidade é financiar mecanismos de apoio a esas accións, entre as que se atopan definidas as de formación e sensibilización. O devandito Fondo nútrese coas achegas de comercializadoras e distribuidoras de electricidade na súa calidade de suxeitos obrigados pola lei a contribuír aos obxectivos de aforro. 

Ao tratarse dunha medida máis do Plan de Eficiencia Enerxética e estar executada con recursos do FNEE, esta campaña deberá xustificar perante a Comisión Europea os resultados obtidos en termos de aforro final obtido e medido en toneladas equivalentes de petróleo. O MINETAD previu que se puidese aforrar un mínimo de 16.000 toneladas equivalentes de petróleo por ano, que en termos acumulados a 2020 serán 64.000 toneladas equivalentes de petróleo.

Máis información sobre a Campaña en www.pequeñosgestos.es

 

Producións audiovisuais

Desde 2005, o IDAE aborda unha liña de comunicación diferenciada baseada na produción –propia ou con terceiros– de pezas audiovisuais dirixidas ao gran público. Estas producións foron deseñadas para seren difundidas a través de diferentes xanelas, como televisión, Internet e mesmo salas de cinema.

En 2013, decídese pór toda a produción audiovisual dispoñible no IDAE a libre disposición do cidadán. Este arquivo audiovisual está formado polos programas basicamente informativos sobre aforro e eficiencia enerxética (vídeos de condución eficiente, iluminación pública, microcoxeración, aforro de enerxía no fogar, etc.).

Para iso, óptase por utilizar as vantaxes das plataformas audiovisuais de internet YOUTUBE e VIMEO, abrindo progresivamente senllas canles audiovisuais www.youtube.com/c/tvidae e www.vimeo.com/tvidae

Os resultados foron concluíntes e extremadamente positivos, xa que, entre 2014 e 2015, a canle do IDAE en Youtube rexistrou 112.270 visionados (datos de Youtube analytics) e a canle do IDAE en Vimeo 4.182 visionados (datos Vimeo).

Entre os contidos máis destacables figura o documental “Enerxía 3D”, posto en funcionamento en 2013, creado con fins pedagóxicos, estreado en cinemas equipados con tecnoloxía 3D e que está en proxección permanente por todo o país. O documental ten dous obxectivos fundamentais: pór en valor a enerxía e concienciar os estudantes do importante que é aforrala. A película proponse a todos os colexios de España a través de un call center especialmente habilitado para o efecto desde o que se realizan as chamadas aos centros escolares explicando o proxecto aos profesores. Toda a información sobre o proxecto atópase dispoñible no portal www.energia3d.es

En anos anteriores, e dentro desta liña de comunicación audiovisual, desenvolveuse a produción e emisión en Radiotelevisión Española (RTVE) da serie “Emprendedores Innovadores”, programa divulgativo que mostra ao longo de 26 episodios como distintos emprendedores innovadores españois crearon empresas de base tecnolóxica, algunhas situadas en España e outras fóra do noso país, relacionadas co aforro e a eficiencia enerxética ou as enerxías renovables.