Estudos, informes e estadísticas
Balances enerxéticos
Central Hidroeléctrica PORMA

 

 

Balances de enerxía final (1990-2016) 
Balances e consumos de enerxía final sectorizados e por tipo de enerxía en millares de toneladas equivalentes de petróleo (ktep), serie histórica desde 1990 ata 2015. Detállanse un total de 19 tipos de enerxía e 23 sectores; 13 industriais, 5 de transporte e 5 de usos diversos.

Detalle de consumos do Sector Servizos (2016)
Consumos enerxéticos por ramas do sector servizos e fontes enerxéticas expresados en unidades enerxéticas.

Consumo por usos e enerxías do sector Residencial (2010-2016) 
Consumos para o sector residencial, por usos e fontes enerxéticas expresados en unidades enerxéticas.

Poderes caloríficos
Poderes caloríficos e contidos enerxéticos de diferentes produtos utilizados na elaboración de estatísticas e balances enerxéticos.

Indicadores enerxéticos
Sector Industria. Fábrica BaxiRoca

Os indicadores enerxéticos relacionan o consumo de enerxía e a actividade económica ou produtiva responsable dese consumo. Inclúense a continuación tres enlaces de indicadores con diferente nivel de desagregación sectorial e temporal.

Intensidades enerxéticas (2016)  
Inclúe a evolución de indicadores de intensidade enerxética nos principais sectores de consumo en España e países da nosa contorna.

Indicadores de detalle (2016) 
Comparativa de indicadores específicos por sectores, ramas, usos e fontes enerxéticas. Inclúe nalgúns casos axustes (paridade de poder de compra; clima e estrutura), así como descomposición das variacións de intensidade segundo diferentes efectos. 

Consumos e intensidades mensuais (2016) 
Valores mensuais de consumo e intensidade de enerxía primaria e final en España por fontes enerxéticas, con especial detalle nas fontes renovables.

Informes
Solar fotovoltaica. Instituto de Energía Solar

 

Informe Estatístico Enerxías Renovables 2016
Inclúe información actualizada a xuño de 2017 sobre consumos primarios, finais e de produción eléctrica con estas fontes enerxéticas. Adicionalmente, móstrase a situación nas Comunidades Autónomas, así como a evolución histórica desde o ano 2000 en termos de potencia, capacidade de xeración térmica e de produción de biocarburantes.

Informe Estatístico Coxeración (2016)  
Inclúe datos sobre potencia instalada, produción eléctrica e térmica, consumo de combustibles e repartición por tecnoloxías nos diferentes sectores envolvidos. Móstrase a evolución experimentada no noso país desde 1990, potencia acumulada, nova potencia e distribución por Comunidades Autónomas.

Informe Sintético de Indicadores de Eficiencia Enerxética (2016)  
Inclúe unha selección de indicadores de eficiencia enerxética nos diversos sectores de actividade socio-económica. 

Prezos enerxéticos
Biomasa. Central de Sangüesa. Navarra

Importes asociados ás tarifas aplicables ao consumo de gas e electricidade (prezos regulados), prezos de venda de combustibles e carburantes derivados do petróleo e prezos de venda de biomasa para usos térmicos.

Biomasa para usos térmicos (1er trimestre 2018)

Biomasa para usos térmicos (4º trimestre 2017) 

Biomasa para usos térmicos (3er trimestre 2017)

Biomasa para usos térmicos (2º trimestre 2017)

Tarifas reguladas (xullo 2018) 

Combustibles y carburantes (xullo 2018)

Combustibles y carburantes (maio 2018)

 

Estudos e informes
Autobús urbano propulsado con tecnología alternativa

 

Estudo sobre hábitos e actitudes dos non usuarios habituais respecto do transporte público urbano colectivo

O estudo, realizado durante o ano 2016 a través dun Convenio Marco de colaboración entre a Asociación de Empresas Xestoras do Transporte Urbanos Colectivos (ATUC) e o IDAE, identificou, para un conxunto de cidades de máis de 100.000 habitantes e para o grupo dos usuarios non habituais do transporte público urbano colectivo, os principais hábitos de mobilidade e o potencial deste grupo de poboación para convertérense en usuarios habituais do transporte público da súa cidade.

Síntese do Estudo do Parque de Bombas de Calor en España

Síntese do estudo realizado polo IDAE no ano 2014 estimando e caracterizando o parque de bombas de calor española de acordo ao establecido pola Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables. O informe presenta os principais resultados do estudo segmentados por tres zonas climáticas (Atlántico-Norte, Continental e Mediterránea) e catro sectores de uso final (residencial, industria, comercio-servizos e actividades anexas ao transporte).  

Edificio Torre Garena

Ses (Seguimentos enerxéticos sectoriais) Traballos de investigación sobre o consumo final nos sectores de Industria, Transporte, Servizos e Residencial, levados a cabo polo IDAE en cooperación con empresas e asociacións profesionais. O seu obxectivo é contribuír ao coñecemento sobre o consumo de enerxía e as súas variables explicativas en sectores relevantes profundando no nivel de desagregación dos balances enerxéticos. 
Resumo SES realizados (ata 2011)

Odyssee-Mure Avaliación e análise do progreso en materia de eficiencia enerxética a nivel global e sectorial mediante o estudo de impacto dos programas nacionais postos en funcionamento e o emprego de indicadores enerxéticos. Proxecto apoiado pola Comisión Europea no que participan os 28 Estados membros, ademais da Noruega. Inclúese o último informe nacional de España e o link coa web do proxecto. 

Informe de España

Web proxecto ODYSSEE-MURE

 

Caldera hogar

MESH Manual estatístico sobre o consumo de enerxía no sector residencial. Proxecto coordinado polo IDAE, finalizado en decembro de 2013 e levado a cabo co apoio da EUROSTAT e coa colaboración especial de representantes da Austria, Holanda, Reino Unido e Eslovenia. O obxectivo do traballo, ademais de profundar na análise do consumo por usos e servizos, é mellorar o coñecemento das prácticas estatísticas relativas ao sector residencial entre os Estados membros e facilitar unha maior homoxeneidade metodolóxica e de recompilación de datos entre países.

Manual estatístico

Web de Eurostat
 

Spahousec. Desenvolvido polo IDAE durante 2010 e 2011, o estudo Spahousec permitiu coñecer en detalle e analizar o consumo de enerxía nos máis de 17 millóns de lares de España. O informe inclúe a desagregación por usos e fontes enerxéticas, así como as características do equipamento por tipos de vivenda, a nivel nacional e por zonas climáticas representativas.

Resumo de Información básica

Informe final

 

 

Beneficiarios y vehículos con ayudas

Vehículos eficientes A Directiva 2009/33/EC para a promoción de vehículos limpos e enerxeticamente eficientes internaliza os impactos sobre consumo de enerxía e emisións contaminantes na adquisición de vehículos por parte das entidades que prestan servizos públicos.. En España, a Directiva foi trasposta a lexislación nacional a través dos artigos 105 e 106 e a disposición adicional sexta da Lei de Economía Sustentable. O proxecto europeo “Clean Fleets” está a ser desenvolvido no marco do programa IEE para apoiar a administracións e operadores na aplicación da Directiva. Inclúe recomendacións e estudos de caso de cidades europeas.

Directiva 2009/33/EC

Web Clean fleets

 

 

Propulsantes alternativos La Directiva 2014/94 / UE establece los requisitos mínimos para la creación de una infraestructura para los propulsantes alternativos. La implementación se hará mediante los marcos de acción nacionales de los Estados miembros, así como mediante la regulación de las especificaciones técnicas comunes sobre los puntos de recarga y de abastecimiento de estos propulsantes.

 

A Directiva 2014/94 / UE foi transportada ao ordenamento xurídico nacional mediante a aprobación do Marco de Acción Nacional para enerxías alternativas no transporte (MAN) e do Real decreto 639/2016, do 9 de decembro, sobre a infraestrutura de combustibles alternativos.

O seguinte é un resumo da situación española en relación coa Directiva 2014/94 / UE, así como as ligazóns aos documentos mencionados.

Directiva 2014/94/UE 

Directiva 2014/94/UE, cara a un transporte máis sostible e eficiente na UE: Síntese e el caso español

Marco de Acción Nacional Español para a enerxía alternativa no transporte

Real Decreto 639/2016

 

Estado actual de mobilidade eléctrica

O seguinte informe analiza o estado actual da mobilidade eléctrica nos seus aspectos tecnolóxicos, económicos e sociais, e a súa evolución previsible, identificando impactos, barreiras e sinerxías asociadas ao seu desenvolvemento. Recolle tamén información sobre proxectos destacados en España e noutros países. Inclúese así mesmo o link dun estudo recente da Axencia Internacional da Enerxía sobre o mesmo asunto.

Mapa tecnolóxico da mobilidade eléctrica

Global EV Outlook

 

 

Edificación. Edificio Ecobox

Cidades intelixentes Os problemas de sustentabilidade das cidades actuais e, máis especificamente, dos seus sistemas enerxéticos, veñen sendo abordados durante os últimos anos no ámbito da UE baixo o epígrafe común de “Smart City”. Os seguintes documentos describen o panorama asociado a este concepto en España e en países da nosa contorna e informan sobre as principais tecnoloxías involucradas e o seu posible desenvolvemento na contorna urbana do noso país.

Mapa tecnolóxico  

Folla de ruta

 

Calor e frío renovable Mapas descritivos de tres tecnoloxías de xeración térmica a partir de tres fontes renovables, solar térmica, xeotermia e biomasa, con vistas á súa utilización no sector da edificación e en contornas urbanas principalmente. Estado da arte, iniciativas e entidades promotoras, barreiras e proxeccións de mercado esperadas.

Solar Térmica

Xeotermia  

Biomasa


Auga e enerxía Análise da interdependencia entre auga e enerxía no noso país e do papel que a ciencia e a tecnoloxía pode ter na redución da enerxía consumida no ciclo da auga. Estimación do consumo enerxético en desalinización e depuración urbana. Tendencias tecnolóxicas. 

Estudo sector da auga