Inicio · Tecnologias · Eficiencia Energetica · Edificación · Iluminación eficiente en edificios

Iluminación eficiente en edificios

Todos os edificios deben dispor de instalacións de iluminación adecuadas ás necesidades dos seus usuarios e á vez eficaces enerxeticamente

Requisitos mínimos de eficiencia enerxética en iluminación interior

A sección HEI-3 do Código Técnico da Edificación establece como esixencia básica que os edificios, tanto os novos como os que se reformen, dispoñan de instalacións de iluminación adecuadas ás necesidades dos seus usuarios e á vez eficaces enerxeticamente. Para iso a eficiencia enerxética do sistema de iluminación non deberá superar un valor límite e deberá contar tamén cun sistema de control que permita axustar o aceso á ocupación real da zona, así como un sistema de regulación que optimice o aproveitamento da luz natural.

Coñeza os requisitos mínimos de eficiencia enerxética das instalacións de iluminación interior dos edificios que fixa a sección HEI-3 do Código Técnico da Edificación e o Documento Básico de Aforro de Enerxía.

 

Aproveitamento da luz natural en iluminación. Guía Técnica para o aproveitamento da luz natural na iluminación de edificios.

O Código Técnico da Edificación fai obrigatorio o aproveitamento da luz natural, mediante a instalación e utilización de sistemas de control e regulación, naquelas zonas nas que a achega de luz natural así o permita. Por esta razón, o que antes era exclusivamente unha elección do proxectista é agora obrigación normativa. Como algúns destes sistemas son relativamente novos e descoñécense moitos aspectos da súa posta en práctica e prestacións, esta Guía non só pretende orientar en todo o que concirne á súa elección e deseño, senón tamén en canto á súa xestión e mantemento.

Ademais, proporciónase información sobre casos prácticos e experiencias extraídas do uso de sistemas de control e xestión da iluminación artificial e natural conxuntamente, en distintos edificios, así como o aforro enerxético obtido.

 

Eficiencia enerxética en iluminación de oficinas, centros docentes e hospitais.

Guías técnicas de eficiencia enerxética en iluminación de oficinas, centros docentes e hospitais. O obxectivo destas guías é establecer unha serie de pautas e recomendacións aos proxectistas das instalacións de iluminación de oficinas, centros docentes, hospitais e centros de atención primaria, coa finalidade de:

Cumprir coas recomendacións de calidade e confort visual.

Crear ambientes agradables e confortables para os usuarios das instalacións.

Racionalizar o uso da enerxía con instalacións de maior eficiencia enerxética.