Inicio · Tecnologias · Eficiencia Energetica · Edificación · Redes de calor e frío

Redes de calor e frío

Que é unha rede de calor e frío

Coñecido internacionalmente como “District Heating&Cooling” trátase da produción centralizada de calor e frío, que mediante un sistema de redes que transportan fluídos térmicos, satisfán a demanda de calefacción, auga quente sanitaria e frío, para aqueles usuarios que se atopan conectados mediante o devandito sistema de redes.

Un dos principais beneficios das devanditas redes de calor e frío é aumentar a eficiencia enerxética na xeración, integrando as enerxías renovables (biomasa, xeotérmica, solar térmica, etc.), os recursos locais que doutra maneira perderíanse (arrefriado natural, calor ou frío sobrante da industria próxima, a produción combinada de calor e frío, etc.), e os sistemas de produción de alta eficiencia.

Todo o anterior xunto cun óptimo encaixe no binomio xeración-demanda, e unha xestión e mantemento continuo por parte de profesionais, contribúen de forma significativa co obxectivo da redución do consumo enerxético, das emisións de dióxido de carbono, a contaminación do aire e a valorada seguridade de subministración.

Co obxectivo de promover as Redes de Distrito, ADHAC (Asociación de Empresas de Redes de Calor e Frío), co apoio do IDAE, está a realizar un censo das Redes de Calor e Frío en todo o territorio español. Se vostede quere participar no censo faga clic aquí