Inicio · Tecnologias · Energias Renovables · Plan de Enerxías Renovables 2011-2020

Plan de Enerxías Renovables 2011-2020

O PER ten o obxectivo de lograr, tal e como indica a Directiva comunitaria, que no ano 2020 polo menos o 20% do consumo final bruto de enerxía en España proceda do aproveitamento das fontes renovables

O Plan de Enerxías Renovables (PER) 2011-2020 foi aprobado por Acordo do Consello de Ministros de 11 de novembro de 2011, e establece obxectivos de conformidade coa Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables, e atendendo a os mandatos do Real Decreto 661/2007, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial e da Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sustentable.