Inicio · Tecnologias · Energias Renovables · Uso eléctrico · Enerkía Hidroeléctrica

Enerkía Hidroeléctrica

A enerxía hidroeléctrica é aquela que se obtén de aproveitar a enerxía potencial dunha masa de auga situada nun punto da canle do río (o máis alto do aproveitamento) para convertela primeiro en enerxía mecánica e finalmente en enerxía eléctrica dispoñible no punto máis baixo do aproveitamento.

Unha central hidroeléctrica está constituída por un conxunto de instalacións hidráulicas (encoro ou presa, canle, tubaxe, etc.) e equipos electromecánicos (turbinas, xeradores, sistema eléctrico, etc.) necesarios para transformar a enerxía potencial en enerxía eléctrica dispoñible. A potencia eléctrica que se obtén é proporcional ao caudal de auga utilizada e á altura do salto nun aproveitamento.

En función da tipoloxía do aproveitamento, as centrais pódense clasificar principalmente en tres grandes grupos:

Centrais de auga fluente: son aproveitamentos que, mediante unha obra de toma nun encoro, captan unha parte do caudal circulante polo río, condúceno cara á central para ser turbinado e, posteriormente, é restituído ao río.

Centrais de pé de presa: son instalacións que aproveitan o desnivel creado pola propia presa, podendo regular os caudais de saída para ser turbinados en función dos usos da presa (hidroeléctricos, regadíos ou abastecementos) ou no momento preciso. Dentro desta tipoloxía, cabe destacar as centrais de bombeo ou reversibles, que ademais de xerar enerxía como unha central convencional (modo turbinación), teñen a capacidade de elevar a auga a un encoro ou depósito consumindo enerxía eléctrica (modo bombeo).

Centrais integradas en redes de augas: son aproveitamentos que se integran en canles de rega e de navegación, en redes de distribución de auga potable ou tubaxes en presión e en estacións de tratamento de augas residuais.

Enténdese por minicentral hidroeléctrica, aquela instalación hidroeléctrica cuxa potencia instalada é igual ou inferior aos 10 MW.

C.H. Selga de Ordás, León
Central Hidroeléctrica Molino de Puente Alba
Central Hidroeléctrica del Porma, León