Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Codi tècnic de l’edificació

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, establerts alhora en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Per fomentar la innovació i el desenvolupament tecnològic, el CTE adopta l'enfocament internacional més modern en matèria de normativa d'edificació: els codis basats en prestacions o objectes.

Per Reial decret 315/2006, de 17 de març, es crea també el Consell per a la Sostenibilitat, Innovació i Qualitat de l'Edificació. D'aquest Consell depèn la Comissió del Codi Tècnic de l'Edificació per a tot el que està relacionat amb l'assistència i assessorament per a la seva aplicació, desenvolupament i actualització.


El Codi Tècnic conté un Document Bàsic d'Estalvi d'Energia on s'estableixen les exigències bàsiques en eficiència energètica i energies renovables que s'han de complir en els edificis de nova construcció i en les intervencions en edificis existents. En la seva redacció i coordinació ha col · laborat l'IDAE assessorant al Ministeri d'Habitatge.
Aquest Document Bàsic consta de les següents seccions:

HE.0: Limitación del consumo energético.

HE.1: Limitació de demanda energètica (calefacció i refrigeració).

HE.2: Rendiment de les instal•lacions tèrmiques.

HE.3: Eficiència energètica de les instal•lacions d'il•luminació

HE.4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.

CHEQ4, aplicación gratuita  para validar el cumplimiento del CTE de las instalaciones solares térmicas

HE.5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.Vista lateral des de sota d’un edifici de quatre altures sobre un cel blau

La misma Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE), habilita en su disposición final tercera a la Ministra de Fomento para que apruebe, mediante orden ministerial, las modificaciones de los Documentos Básicos del CTE que sean necesarias.

Con objeto de dar cumplimiento a Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, y de proceder a la revisión periódica establecida en intervalos no superiores a cinco años para la exigencia de eficiencia energética, se ha hecho necesario realizar una serie de modificaciones en el documento, en este sentido se ha publicado la  Orden FOM/1635/2013 , de 10 de septiembre,  por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía». Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento ha elaborado una nota informativa con objeto de clarificar e informar sobre las cuestiones que puedan surgir en relación con los métodos informáticos para la verificación de las exigencias de limitación de demanda y consumo energético establecidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE, una vez la orden FOM/1635/2013 es de obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014.

Tota la informació sobre el Codi Tècnic de l’Edificació del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia es troba disponible en el lloc oficial
RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital