Edukien bilatzailea hauen artean IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Eraikuntzarako Kode Teknikoa

Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT) martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bidez onartu zen eta hori da eraikinek bete behar dituzten oinarrizko segurtasun- eta bizigarritasun-baldintzak ezartzen dituen lege-esparrua. Baldintza horiek, era berean, Eraikuntzaren Antolamendurako 38/1999 Legean (azaroaren 5ekoa) daude jasota. Berrikuntza eta teknologiaren garapena sustatzeko, EKTk nazioarteko ikuspegi modernoena hartzen du eraikuntzako araudiari dagokionez: prestazioetan edo helburuetan oinarritutako kodeak.
Martxoaren 17ko 315/2006 Errege Dekretuaren bidez, Eraikuntzaren Iraunkortasun, Berrikuntza eta Kalitate Kontseilua ere sortu zen. Kontseilu horren esku dago Eraikuntzako Kode Teknikoaren Batzordea eraikuntzako kodea aplikatzeko, garatzeko eta eguneratzeko laguntza eta aholkularitza emateari dagokionez.


Kode Teknikoaren Energia Aurrezteko free Dokumentu bat non oinarrizko baldintzak ezartzeko energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien duten eraikin eta esku-hartze berria bete behar lehendik dauden eraikinetan dauka. Bere idazketa eta IDEA koordinatzen Etxebizitza Ministerioak aholkularitza lan egin du.
Oinarrizko agiri honek ondorengo atal hauek ditu:

HE.0: Limitación del consumo energético.
HE.1: Energia-eskaera mugatzea (berokuntza eta hozte-sistema).
HE.2: Instalazio termikoen errendimendua.
HE.3: Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna.
HE.4: Ur beroaren gutxieneko eguzki-ekarpena.

CHEQ4, aplicación gratuita  para validar el cumplimiento del CTE de las instalaciones solares térmicas
 

HE.5: Energia elektrikoaren gutxiengo energia fotovoltaikoaren ekarpena.Lau oin dauzkan etxe baten alboko ikuspegia Behetik, zeru urdinaren gainean

La misma Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE), habilita en su disposición final tercera a la Ministra de Fomento para que apruebe, mediante orden ministerial, las modificaciones de los Documentos Básicos del CTE que sean necesarias.

Con objeto de dar cumplimiento a Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, y de proceder a la revisión periódica establecida en intervalos no superiores a cinco años para la exigencia de eficiencia energética, se ha hecho necesario realizar una serie de modificaciones en el documento, en este sentido se ha publicado la  Orden FOM/1635/2013 , de 10 de septiembre,  por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía». Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento ha elaborado una nota informativa con objeto de clarificar e informar sobre las cuestiones que puedan surgir en relación con los métodos informáticos para la verificación de las exigencias de limitación de demanda y consumo energético establecidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE, una vez la orden FOM/1635/2013 es de obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014.

Energiaren Aurrezteko Oinarrizko Agiriko Eraikuntzako Kode Teknikoari buruzko informazio guztia orrialde ofizialean dago.
RSS CSS onargarriak adierazrten dituen W3C logoa XHTMLa onargarria dela adierazten duen logoa
© IDAE Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua. Madera kalea, 8 - 28004 Madril - Tel. 913 14 66 73
Espainiako GobernuarenEnergia, Turismo eta Agenda Digital Ministerioaren