Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Aïllament en edificació

L'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació (aprovat a través de RD. 314/2006) suposa per a aquest sector la consideració obligatòria de mesures d'eficiència energètica en el projecte d'un edifici. A partir de l'aplicació d'aquest conjunt de normes, el parc edificatori espanyol reduirà de forma notòria el consum d'energia del seu sector, ja que es comença per construir edificis que, per ells mateixos, demanen menys energia per aconseguir el mateix nivell de confort en el seu interior.

La primera de les mesures del CTE, dintre de l'ordre lògic de realització d'un projecte és l'“Exigència Bàsica HE 1: Limitació de la demanda d'energia” que diu: Els edificis disposaran d'una envolupant de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l'ús de l'edifici i del règim d'estiu i d’hivern, així com de les seves característiques d'aïllament i inèrcia, permeabilitat a l'aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d'aparició d'humitats de condensació superficials i intersticials que poden perjudicar les seves característiques i intentant adequadament els ponts tèrmics per limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar-hi problemes higrotèrmics.


A l'abril de 2006, l'Associació Nacional d'Industrials de Materials Aïllants (ANDIMA) i l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) signen un conveni de col•laboració amb l'objectiu de promoure actuacions encaminades a millorar l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis de nova construcció i dels existents, així com de l'aïllament dels equips de xarxes de canonades de les instal•lacions de calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària. En aquest espai, s'anirà ubicant el fruit dels treballs de divulgació fets pels associats d'ANDIMA i dirigits a tots els públics, des de comunitats de propietaris i usuaris, fins a professionals de la construcció, a qui es dirigeixen les Guies Tècniques. Per acabar, es facilitarà una base de dades d'instal•ladors qualificats per a la correcta aplicació dels materials aïllants.Dibuix colorit d’una casa en construcció amb quatre màquines (grues, formigonera...) en primer pla

Guia pràctica de l’energia per a la rehabilitació d’edificis. L’aïllament, la millor solucióes tracta d'una guia divulgativa dirigida a presidents de comunitats de veïns i administradors de finques; en definitiva, a tots els ciutadans que, com a usuaris d'habitatges, tenim una percepció del confort en el seu interior i assumim el cost que suposi aconseguir el benestar tèrmic.. 

Guies Tècniques de Materials aïllants, es tracta d'una col•lecció de guies tècniques centrades en cada tipus de material aïllant. Són complementàries a la informació general aportada per la Guia Divulgativa anterior i estan dirigides als professionals del sector de l'edificació, amb informació més detallada en el pla tècnic.

La posada en marxa de les mesures proposades per aquestes guies, dirigides a la millora de l'aïllament tèrmic dels edificis, pot suposar estalvis energètics, econòmics i d'emissions de diòxid de carboni del 30%, per un menor consum d'energia en les instal•lacions tèrmiques dels edificis.

RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital