Cercador de continguts de Nom de l'empresa

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Enllumenat exterior

L'enllumenat exterior i l'eficiència energètica

L'enllumenat exterior inclou tota la instal•lació d'il•luminació de titularitat pública o privada el flux lluminós de la qual es projecta sobre un espai obert (carretera, carrer, parc, ornamental, etc.) d'ús públic. Aquestes instal•lacions totalitzen d’uns 8.044.680 punts de llum que, amb una potència mitjana de 161 W i 4.100 hores d'utilització anual,  representa un consum d'electricitat de 5.247 GWh/any per al conjunt d'Espanya. (Ver documento adjunto relativo al inventario, consumo y potencial de ahorro del alumbrado exterior municipal en España)
 Alumbrado exterior. Vista desde abajo de un edificio y una farola

El nombre d'instal•lacions, i el seu consum elèctric, ha crescut lligat al desenvolupament urbanístic dels nostres municipis; però en aquests moments les instal•lacions d'enllumenat exterior estan experimentant avanços tecnològics i legislatius que marcaran un punt d'inflexió en el tendencial del seu consum. Així, la promulgació del Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d'enllumenat exterior (RD 1890/2008), juntament amb la irrupció de la tecnologia LED i l'admissió de la contractació d'empreses de serveis energètics per les administracions públiques, són fites sorgides en aquests últims anys que canviaran previsiblement les instal•lacions que avui coneixem en l'enllumenat dels nostres municipis i carreteres.

L'experiència pilot duta a terme per l'IDAE en els ajuntaments d'Alcorcón i Soto del Real per adequar les seves instal•lacions d'enllumenat exteriors als preceptes del REEIAE a través d'ESE ha permès posar de manifest l'elevat potencial d'estalvi en el consum elèctric que tenen aquest tipus d'instal•lacions, essent els principals camps d'actuació la reducció d'uns elevats nivells d'il•luminació, màxim en altes hores de la nit; la millora de la qualitat de les lluminàries existents per altres de més eficients i que redueixin l'emissió de llum cap a altres espais aliens a l'objecte de la il•luminació (contaminació lumínica); i la implantació de sistemes de regulació i control d’enceses i apagades de la instal•lació i per a la reducció del seu flux en horaris de matinada. A més, aquest potencial d'estalvi en termes econòmics permet, en la majoria dels casos, efectuar les inversions en un període de retorn simple inferior als 6 anys, la qual cosa resulta idònia per al negoci de les empreses de serveis energètics (ESE).

 

El model Alcorcón: Adequació de l'enllumenat exterior del municipi als preceptes del REEIAE a través d'una ESE.

L'Ajuntament d'Alcorcón va convocar al setembre de 2010 un Concurs Mixt de Subministrament i Serveis per a la gestió, conducció, manteniment i conservació integral de les seves instal•lacions d'enllumenat exterior, per import de 1.580.000 euros anuals (IVA inclòs), a la baixa i per un període fix de 10 anys, i dirigit a empreses de serveis energètics.

En paral•lel, l'empresa adjudicatària, pel seu compte i risc, havia d'adequar les instal•lacions de l'enllumenat exterior de titularitat de l'ajuntament en tot l'àmbit del seu terme municipal a les prescripcions del reglament d'eficiència energètica en instal•lacions d'enllumenat exterior, d'acord a l'auditoria realitzada prèviament per l'IDAE i el CEI. Per a això, cada empresa concursant havia de presentar en la seva oferta un Pla de Millores (P4) amb la descripció de les inversions que es compromet a emprendre en el municipi i amb el compromís d'amortitzar-les pel seu compte i risc en el període fixat de 10 anys.

Els plecs del concurs establien que:

  1. L'ajuntament cedeix l'ús i explotació de les seves instal•lacions d'enllumenat exterior a una ESE el temps necessari i suficient perquè l'ESE pugui emprendre el seu pla de millores (adequació de les instal•lacions d'enllumenat al REEIAE) i amortitzar-lo amb els estalvis.
    Aquest període del concurs es va establir per al cas d’Alcorcón en 10 anys com a resultat d'estimar un termini per a l'execució de les obres de reforma de 2 anys; un altre per amortitzar les de 6 anys i un últim marge de seguretat de 2 anys, tot i que en realitat aquests se superposin.  
  2. Aquesta cessió d'ús durant el temps porta implícita la conducció i conservació integral de les instal•lacions d'enllumenat per part de l'ESE.  

En contrapartida, durant aquest temps l'ajuntament abonarà a l’ESE els costos que li ha vingut representant fins a aquell moment el seu servei d'enllumenat: el cost del consum elèctric, valorat en 1.000.000 €/a i els de les operacions de gestió, manteniment i conservació de les instal•lacions, valorat a raó de 42 €/PL any, és a dir, 580.000 €/a, la qual cosa per al cas d'Alcorcón va donar un pressupost màxim del contracte de 1.580.000 euros anuals.
L'adjudicació va recaure al gener de 2011 en l'empresa ETRALUX, l'oferta econòmica de la qual va ser:
a) Per la gestió, subministrament d'energia, manteniment i conservació: 1.500.993,49 euros/a (baixa del 5%) durant els 10 anys de vigència del Contracte. Amb aquesta quantia, ETRALUX es va fer càrrec dels costos d'electricitat de les instal•lacions de l'enllumenat exterior del municipi d'Alcorcón i de la seva gestió, manteniment i conservació.
b) D'acord amb les bases del concurs, i pel seu compte i risc, ETRALUX va presentar en la seva oferta un Pla de millores i renovació de les instal•lacions de l'enllumenat exterior per import de 3.039.397,18 € (IVA no inclòs).
L'abast d'aquest Pla de millores i renovació de les instal•lacions (P4) presentat per l'empresa adjudicatària, pel seu compte i risc, comprèn les següents actuacions:
Substitució de lluminàries i llums: Se substituiran les lluminàries dels diferents punts de llum, inclosos els actuals globus, així com les seves bombetes, per altres equips més eficients i adequats als nivells de llum establerts en els preceptes del reglament.
Implantació d'equips de regulació: Instal•lació de controladors de regulació en continu i autònoms, amb prestacions de balast electrònic i que disposen de la capacitat de regular individualment cada punt de llum de la instal•lació de l'enllumenat.
Implantació d'un sistema de telegestió de quadres elèctrics. L'actuació implica la instal•lació d'equips de control en cada un dels 169 Centres de Comandament existents, i la implantació d'un programari de telegestió en un Centre de Control.
Implantació, a manera d'experiència i per a valoració dels ciutadans, d'un sistema d'il•luminació LED en una plaça determinada del municipi.
L'empresa espera obtenir una vegada executades les inversions, i amb les millores en la gestió de la instal•lació, uns estalvis de 550.000 € anuals.

Soto del Real. Proyecto de reforma total de la instalación de alumbrado exterior del municipio por una nueva instalación Todo LED. Pliego del Concurso de Colaboración Público Privado para la adecuación de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Soto del Real a los preceptos del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior RD 1890/2008. Artículo "Reforma y gestión integral del alumbrado exterior del municipio de Soto del Real a través de una ESE" (Describe todo el proceso del concurso de una ESE hasta su contratación). Imágenes Soto del Real: antes y después

Enllaços d'interès

Comité Español de Iluminación, CEI  (Comitè Espanyol d'Il•luminació)

RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital