Buscador de contidos de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Plan de Acción de Aforro e Eficiencia Enerxética: Lexislación

Orde ITC/885/2009, do 2 de abril, pola que se regulan as transferencias de fondos, con cargo á tarifa eléctrica e ás peaxes de acceso de terceiros ás instalacións de gas, da conta específica da Comisión Nacional de Enerxía ao Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, no ano 2009, para a execución das medidas do plan de acción 2008-2012 da estratexia de aforro e eficiencia enerxética 2004-2012 (E4), e os criterios para a execución das medidas previstas nese plan.  Orde ITC/885/2009, do 2 de abril.
 

Orde ITC/1728/2007, de 8 de xuño, pola que se regula a transferencia de fondos da conta específica da Comisión Nacional da Enerxía ó Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, no ano 2007, para a execución das medidas do Plan de Acción 2005-2007, da estratexia de aforro e eficiencia enerxética 2004-2012 (E4), e os criterios para a execución das medidas contempladas en dito Plan. Orde ITC/1728/2007 de 8 de xuño

Real Decreto 661/2007, de 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial. BOE 126/2007 de 26 de maio

CORRECCIÓN de errors en BOE núm. 178, de 26 de xullo de 2007

CORRECCIÓN de errors en BOE núm. 177, de 25 de xullo de 2007

Real Decreto 1539/2006, de 15 de decembro, polo que se regula a concesión de axudas para a renovación do parque nacional de maquinaria agrícola. BOE num. 9, de 10 de xaneiro de 2007

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación. BOE n. 74 de 28/3/2006
Orde VIV/984/2009, do 15 de abril, pola que se modifican determinados documentos básicos do Código técnico da edificación aprobados polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, e polo Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro.  BOE núm. 99 do 23/4/2009 
CORRECCIÓN de errors Orde VIV/984/2009, do 15 de abril BOE n. 230, de 23 /09/2009. 
 

Real Decreto 2818/1998, de 23 de decembro, sobre produción de enerxía eléctrica por instalacións abastecidas por recursos ou fontes de enerxía renovables, residuos e coxeración. BOE n. 312 de 30/12/1998

Lei 54/1997, de 27 novembro, do Sector Eléctrico. BOE n. 285 de 28/11/1997

 

 

RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital