Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Legislació

Legislació d’àmbit nacional que afecta el Pla d’Energies Renovables (PER):

Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.
BOE 23, de 26 de gener de 2008.
 

Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008.
BOE 312, de 29 de desembre de 2007.
 

Reial Decret 1028/2007, de 20 de juliol, pel qual s’estableix el procediment administratiu per a la tramitació de les sol.licituds d’autorització d’instal.lacions de generació elèctrica en el marc territorial. 
BOE 183, d'1 de agost de 2007.
 

Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
BOE 126, de 26 de mayo de 2007.
CORRECCIÓ d'errors: BOE n. 178, de 26 de juliol de 2007.
CORRECCIÓ d'errors: BOE n. 177, de 25 de juliol de 2007. 
 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
BOE n. 74 de 28 de març de 2006. 
 

Reial Decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
BOE 75, de 27 de març de 2004.
 

Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableixen el model de contracte tipus i el model de factura per a installacions solars fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.
BOE n. 148, de 21 de juny de 2001.
 
 

Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal.lacions d’energia elèctrica.
BOE 310, de 27 de desembre de 2000.
 
 

Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal•lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.
BOE n. 235, de 30 de setembre de 2000. 
 

Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció d'energia elèctrica per  a instal.lacions abastades mitjançant recursos o fonts d’energia renovables, residus i cogeneració.
BOE n. 312, de 30 de desembre de 1998. 
 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
BOE n. 285, de 28 de novembre de 1997.





 





RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital