Buscador de contidos de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Lexislación

Lexislación de ámbito nacional que afecta ó Plan de Enerxías Renovables (PER):

Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos.
BOE 23, de 26 de xaneiro de 2008.

Orde ITC/3860/2007, de 28 de decembro, pola que se revisan as tarifas eléctricas a partir do 1 de xaneiro de 2008.
BOE 312, de 29 de decembro de 2007.

Real Decreto 1028/2007, de 20 de xullo, polo que se establece o procedemento administrativo para a tramitación das solicitudes de autorización de instalacións de xeración eléctrica no mar territorial..
BOE 183, de 1 de agosto de 2007.

Real Decreto 661/2007, de 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.
BOE 126, de 26 de maio de 2007.
CORRECCIÓN de errors: BOE n. 178, de 26 de xullo de 2007.
CORRECCIÓN de errors: BOE n. 177, de 25 de xulilo de 2007.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.
BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006.

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, polo que se establece a metodoloxía para a actualización e sistematización do réxime xurídico e económico da actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.
BOE 75, de 27 de marzo de 2004.

Resolución de 31 de maio de 2001, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se establecen o modelo de contrato tipo e o modelo de factura para instalacións solares fotovoltaicas á rede de baixa tensión.
BOE n. 148, de 21 de xuño de 2001.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
BOE 310, de 27 de decembro de 2000.

Real Decreto 1663/2000, de 29 de setembro, sobre conexión de instalacións fotovoltaicas á rede de baixa tensión.
BOE n. 235, de 30 de setembro de 2000.

Real Decreto 2818/1998, de 23 de decembro, sobre produción de enerxía eléctrica por instalacións abastecidas por recursos ou fontes de enerxía renovables, residuos e coxeración.
BOE n. 312, de 30 de decembro de 1998.

Ley 54/1997, de 27 novembro, do Sector Eléctrico.
BOE n. 285, de 28 de novembro de 1997.

 

RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital