Energia Berriztagarrien 2011-2020 Plana
El PER tiene el objetivo de lograr, tal y como indica la Directiva comunitaria, que en el año 2020 al menos el 20 % del consumo final bruto de energía en España proceda del aprovechamiento de las fuentes renovables.

Ministroen Kontseiluen 2011ko azaroaren 11ko Erabakiaren bidez onartu zen Energia Berriztagarrien 2011-2020 Plana, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko apirilaren 23ko 2009/28/EE Zuzentarauaren (iturri berriztagarrietatik datorren energia erabiltzea sustatzeari buruzkoaren) xedeekin eta 661/2007 Errege Dekretuak (energia araubide berezian ekoizteko jarduera erregulatzen duenak) eta Ekonomia Jasangarriari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak jasotzen dituzten aginduekin bat eginez.