Folla de ruta do autoconsumo. Seguimento

 

A Folla de Ruta incorpora a Medida 37 de Seguimento do desenvolvemento e actualización da Rota de Autoconsumo.

O obxectivo é facer un seguimento da Folla de Ruta coa implicación dos diferentes axentes do sector e das consellerías implicadas nas diferentes medidas, co obxectivo de facer un seguimento da execución das medidas, garantir a coordinación co resto dos plans vixentes e detectar boas prácticas. e carencias que serven de base para a mellora continua no proceso de transición enerxética.

Este seguimento realizarase e actualizarase en coordinación coas actualizacións do PNIEC, de acordo co calendario establecido no Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2018, de goberno da Unión de Enerxía e Acción Climática.

 

Hoja de Ruta del Au...

Hoja de Ruta del Autoconsumo