Documentos de aforro e eficiencia enerxética na agricultura
Documentos técnicos onde se explican os métodos de redución do consumo de enerxía nas diferentes tarefas agrarias co fin de concienciar os axentes do sector agrario sobre a importancia da eficiencia enerxética

O IDAE, contando coa colaboración do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, está a desenvolver unha liña editorial en materia de eficiencia enerxética no sector agrario co fin de concienciar os axentes do sector sobre a importancia do concepto de eficiencia enerxética.

Esta liña editorial inclúe a realización de diversos documentos técnicos onde se explican os métodos de redución do consumo de enerxía nas diferentes tarefas agrarias.

 

Tríptico: Medidas de Aforro e Eficiencia na Agricultura

Na fase de elaboración da E4, decidiuse incorporar a Agricultura como sector de actuación específico, resaltando a importancia que as medidas de eficiencia enerxética poderían ter no futuro neste sector estratéxico...

Aforro e eficiencia enerxética na agricultura de regadío

Ningún país europeo, nin sequera os mediterráneos, conta cunha superficie semiárida superior aos dous terzos, como España, nin tanta extensión de regadíos dentro dela. Se ademais analizamos as chuvias ou as evapotranspiracións, é fácil observar que o noso país dispón de ....

Aforro e eficiencia enerxética en instalacións gandeiras

Os sectores da gandaría intensiva, principalmente porcino e avicultura, están inmersos nunha continua evolución motivada, por unha banda, pola aplicación de novas normativas sanitarias e de protección do medio ambiente, e, por outra, pola propia reestruturación do sector para adaptarse a niveis de ...

Auditorías Enerxéticas en Instalacións Gandeiras. Parte 1: Manual para a realización de auditorías enerxéticas en instalacións gandeiras

As explotacións gandeiras teñen un consumo enerxético variable, a grandes trazos, en función da climatoloxía onde estea situada, e da tipoloxía da explotación. Inventariar, analizar e dar alternativas ao consumo enerxético das explotacións é unha tarefa que dará beneficio económico e reducirá a conta de gasto da explotación, facendo que se incremente a competitividade da materia producida. Neste documento dánse as bases teóricas para a realización dunha auditoría enerxética nunha explotación gandeira, indicando métodos e cálculos a utilizar para cada un dos subsistemas que forman unha explotación. Tamén se achegan recomendacións e técnicas de optimización do consumo de enerxía.

Auditorías Enerxéticas en Instalacións Gandeiras. Parte 2: Protocolo para a realización de auditorías enerxéticas en instalacións gandeiras e exemplos de auditorías en catro instalacións

Con este protocolo analízanse cada un dos subsistemas desde o punto de vista enerxético na explotación, diagnosticando os puntos débiles de menor eficiencia enerxética co fin de propor así solucións que melloren enerxeticamente a mesma. Preténdese que este protocolo de auditoría enerxética sexa unha ferramenta útil para valorar e reducir, no seu caso, o consumo enerxético e económico das explotacións gandeiras.

Aforro de combustible no tractor agrícola

A decisión que máis condiciona o consumo de gasóleo nunha explotación agrícola é a selección dos cultivos, así como o tipo e o número de operacións agrícolas a desenvolver en cada un deles. Pero unha vez tomada esta decisión, a selección e adaptación da maquinaria.. 

Consumos enerxéticos nas operacións agrícolas en España , coeditado co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Aforro, eficiencia enerxética e Sistemas de Labra Agrícola

A labra do chan é o traballo agrícola no que se consome a maior cantidade de combustible nos cultivos extensivos, polo que a elección da labra máis apropiada en cada caso é moi importante á hora de conseguir a maior eficiencia enerxética. 

Aforro, eficiencia enerxética e Estrutura da Explotación Agrícola

Para pechar a triloxía sobre o aforro de gasóleo na agricultura (os anteriores centráronse no tractor e nas operacións agrícolas), nesta contémplase a estrutura e dimensión da explotación de produción como un factor decisivo de aforro desde a eficiencia nos traballos agrícolas. 

Aforro, eficiencia enerxética e Fertilización Nitroxenada

Os fertilizantes nitroxenados son aplicados para a mellora da produtividade dos cultivos. Pero, como a auga e a enerxía, son bens que hai que manexar de forma eficiente, tanto na súa produción como na súa aplicación. Nesta publicación preséntase o elevado custo enerxético dos fertilizantes minerais nitroxenados e analízanse as alternativas que permiten reducir ao máximo o seu uso nas explotacións agrarias, ou ben utilizalos o máis eficientemente posible. 

Aforro e Eficiencia Enerxética en Invernadoiros

Un consumo desmedido da enerxía non só repercute negativamente no ambiente, senón que tamén inflúe negativamente no balance económico das explotacións agrícolas e na imaxe que o sector transmite á sociedade. Así, o gasto medio dos invernadoiros en enerxía creceu nos últimos anos, en gran parte debido a un uso pouco eficiente da mesma. Nesta publicación indícanse as necesidades enerxéticas dun invernadoiro para, a continuación, presentar unha serie de medidas concretas que permitan mellorar o aforro e a eficiencia enerxética do mesmo, así como a posibilidade de utilizar enerxías renovables nestes agrosistemas. 

Protocolo de Auditoría Enerxética en Invernadoiros. Auditoría enerxética dun invernadoiro para cultivo de flor cortada en Mendigorría

Nesta publicación, como continuación da anterior (Aforro e Eficiencia Enerxética en Invernadoiros), desenvólvese máis detalladamente como se realiza un balance enerxético nun invernadoiro e desenvólvese un modelo de protocolo de auditoría enerxética cun exemplo explicativo. Preténdese que este protocolo de auditoría enerxética en invernadoiro sexa unha ferramenta útil para valorar e reducir, no seu caso, o consumo enerxético e económico das explotacións agrícolas en invernadoiros. 

Aforro e Eficiencia Enerxética nas Comunidades de Regantes

Esta publicación trata sobre as características das comunidades de regantes, das que se describen as súas principais infraestruturas e se definen os diferentes puntos críticos de consumo enerxético existente. A continuación, propóñense distintos tipos de medidas para mellorar a eficiencia enerxética e o aforro, tanto de enerxía como económico, nas comunidades de regantes, explicando en que consiste cada unha das medidas propostas e como afectan á mellora da eficiencia enerxética e ao aforro enerxético e económico. 

Protocolo de Auditoría Enerxética nas Comunidades de Regantes 

No Plan de Acción 2008-2012 da E4 contémplanse medidas destinadas á Agricultura de Regadío centradas na migración de sistemas de rega por aspersión a sistema de rega por goteo, e de promover plans de melloras enerxéticas en comunidades de Regantes a través das Auditorías Enerxéticas onde o IDAE desenvolveu un protocolo de auditoría desenvolvido nesta publicación. Con este protocolo pódense diagnosticar os puntos débiles de menor eficiencia da comunidade de regantes e propor así solucións de mellora enerxética que leven a unha redución do consumo enerxético e económico das explotacións agrícolas en regadíos. Esta publicación é tamén o modelo de informe dunha aplicación informática denominada “Auditorías Enerxéticas en Comunidades de Regantes”. Esta aplicación informática, que funciona nun ambiente de base de datos, permite mecanizar e acumular as diferentes auditorías que realizan as empresas especializadas neste campo e desta forma aplicar os coñecementos aprendidos nesta materia ao longo do tempo. 

Aforro e Eficiencia Enerxética nos Cultivos Enerxéticos e Agricultura

A agricultura, ademais do aforro e uso eficiente do gasóleo e das materias primas utilizadas no proceso de produción, ten outra maneira de contribuír á política de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, que é a produción e uso sustentable da biomasa de orixe agraria. Claro que será necesario analizar o balance enerxético e as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) evitadas, tanto no proceso de produción como de almacenamento e transporte da biomasa. Tamén será necesario que os agricultores encontren suficiente incentivo económico e rendibilidade na produción de biomasa para fins enerxéticos, xa que doutro xeito non será posible que este sector se desenvolva con éxito. O obxectivo desta publicación é o coñecemento por parte do agricultor ou gandeiro da xeración e utilización da biomasa da forma máis eficiente enerxeticamente, na súa dupla faceta de produtor de biomasa e de potencial usuario desa biomasa para cubrir as súas propias necesidades enerxéticas.

Aforro e Eficiencia Enerxética con Agricultura de Conservación

En xeral, as técnicas agrarias convencionais actuais levan a unha deterioración considerable para o medio ambiente, ademais de constituír un modelo de produción manifestamente mellorable desde o punto de vista enerxético. A agricultura convencional, ao incluír prácticas como a labra intensiva, incrementa considerablemente o escorremento e a erosión do chan e a contaminación dos ríos por sedimentos, fertilizantes e pesticidas. A aplicación práctica da agricultura de conservación baséase nunha diminución drástica (mesmo supresión) da labra. Ao non realizar labras, queda sobre a superficie unha cuberta vexetal cos restos do cultivo anterior que, lonxe de afectar negativamente ao chan, protéxeo fronte á erosión e nútreo de modo natural. Ademais, fomenta a presenza de microorganismos e fauna, que axudan activamente ao agricultor a mellorar a súa colleita, aínda que non se perciba á primeira ollada.  Por último, outra vantaxe importante da agricultura de conservación é a súa maior rendibilidade económica en comparación coa convencional. A labra do chan require elevados investimentos en adquisición e mantemento de maquinaria agrícola, combustible e man de obra. 

Aforro e Eficiencia enerxética en agricultura de conservación. Experiencias en campo

O IDAE, en marzo de 2009, editou a publicación “Aforro e Eficiencia Enerxética en Agricultura de Conservación”. Nesa publicación explicábanse desde un punto de vista enerxético e agronómico as diferentes técnicas utilizadas na agricultura de conservación en España, así como os beneficios agroambientais existentes coa súa práctica.

Como continuación, o IDAE edita esta publicación enormemente práctica que pretende achegar ao lector a agricultura de conservación, coa opinión e os resultados obtidos por un conxunto de 10 agricultores que levan aplicando esta técnica desde hai máis dunha década en diferentes cultivos e rexións de España.

Aforro e Eficiencia Enerxética na Agricultura de Precisión.

Este documento aborda os conceptos fundamentais da agricultura de precisión: estúdanse os sistemas de axuda ao guiado e guiado automático de tractores, combínase esta tecnoloxía coa sementeira directa, utilízanse técnicas de destrución de malas herbas e, en xeral, abórdanse todos os traballos agrícolas onde existen posibilidades de aforro enerxético e de insumos aplicando estas técnicas da agricultura de precisión. Finalmente, téntase dar ao lector unha serie de recomendacións a través dun resumo sobre o uso destas técnicas, e unhas breves normas chave.  

Aforro e Eficiencia Enerxética en Buques de Pesca

A frota pesqueira española é a máis importante da Unión Europea, e unha das máis importantes do mundo. O buque medio español supera a media europea en canto a potencia e arqueo, sendo esta desviación debida ao gran porte dos buques conxeladores españois. En xeral, o sector pesqueiro español adoece dunha adecuada eficiencia enerxética. Cunha frota rexistrada de máis de 13.000 buques, unha terceira parte dos cales cunha antigüidade superior aos 30 anos, os custos en combustible son un factor importante a ter en conta na rendibilidade da actividade do buque. No entanto, existe a posibilidade de aplicar técnicas capaces de actuar nos puntos críticos enerxéticos do sector, conseguindo manter a produción, asegurando a sustentabilidade ambiental e mantendo —ou mesmo incrementando— a rendibilidade das explotacións. Nesta publicación analízanse, desde un punto de vista de consumo de enerxía, as diferentes partes dun buque pesqueiro, incidindo nos seus puntos críticos de consumo enerxético, dándose as pautas e técnicas para reducilos, tanto na fase de deseño e construción en estaleiro como na fase de faena diaria. Ademais, desenvólvese un modelo de protocolo para realizar auditorías enerxéticas en buques de pesca, modelo que pretende ser unha ferramenta de axuda ás empresas especializadas neste campo para o diagnóstico dos puntos de menor eficiencia do buque e poder propor así solucións de mellora, tanto estruturais como de hábitos de uso, todo iso encamiñado á redución do consumo de enerxía.

Aforro e Eficiencia Enerxética en Buques de Pesca. Experiencias e Prácticas

O IDAE, en marzo de 2009, editou a publicación “Aforro e Eficiencia Enerxética en Buques de Pesca”. Nesta publicación analizábanse, desde un punto de vista de consumo de enerxía, as diferentes partes dun buque pesqueiro, incidindo nos puntos críticos de consumo enerxético. Como anexo a esta publicación desenvólvese un modelo de protocolo para realizar auditorías enerxéticas en buques de pesca, modelo que pretende ser unha ferramenta de axuda a empresas especializadas neste campo para o diagnóstico dos puntos de menor eficiencia do buque, e poder propor así solucións de mellora encamiñadas á redución do consumo de enerxía.

En base a este protocolo de auditoría, e financiadas polo Plan de Acción 2008-2012, realizáronse xa máis de 200 auditorías en barcos de pesca e propuxéronse medidas para a redución de combustible en todas estas embarcacións. Algunhas destas medidas xa se executaron nos barcos de pesca, constatando o aforro previsto.

Coa experiencia adquirida no desenvolvemento das auditorías enerxéticas e a execución das medidas propostas, así como pola análise doutros proxectos e sobre aforro de enerxía en barcos de pesca, xestouse e desenvolveuse esta publicación. Publicación que pretende ademais abordar e resumir todo o desenvolvemento tecnolóxico e innovador dos últimos anos neste sector.

 

no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt

Galería imágenes