Documentos de ahorro y eficiencia energética en la agricultura
Documents tècnics en què s'expliquen els mètodes de reducció del consum d'energia en les diverses tasques agràries amb l'objectiu de conscienciar els agents del sector agrari sobre la importància de l'eficiència energètica

L'IDAE, comptant amb la col·laboració del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, està desenvolupant una línia editorial en matèria d'eficiència energètica en el sector agrari amb l'objectiu de conscienciar els agents del sector sobre la importància del concepte d'eficiència energètica.

Aquesta línia editorial inclou la realització de diversos documents tècnics en què s'expliquen els mètodes de reducció del consum d'energia en les diverses tasques agràries.

 

Tríptic: Mesures d'estalvi i eficiència en l'agricultura

En la fase d'elaboració de l'E4, es va decidir incorporar l'agricultura com a sector d'actuació específic, ressaltant la importància que les mesures d'eficiència energètica podrien tenir en el futur d'aquest sector estratègic...

Estalvi i eficiència energètica en agricultura de regadiu

Cap país europeu, ni tan sols els mediterranis, compta amb una superfície semiàrida superior als dos terços, com Espanya, ni amb tanta extensió de cultius de regadiu. Si, a més, s'analitzen les pluges o les evapotranspiracions, és fàcil observar que el nostre país disposa de...

Estalvi i eficiència energètica en instal·lacions ramaderes

Els sectors de la ramaderia intensiva, principalment porcina i avicultura, estan immersos en una contínua evolució motivada, d'una banda, per l'aplicació de noves normatives sanitàries i de protecció del medi ambient i, de l'altra, per la mateixa reestructuració del sector per adaptar-se a nivells de...

Auditories energètiques en instal·lacions ramaderes. Part 1: Manual per a la realització d'auditories energètiques en instal·lacions ramaderes

Les explotacions ramaderes tenen un consum energètic variable, a grans trets, en funció de la climatologia on es trobi ubicada, i de la tipologia de l'explotació. Inventariar, analitzar i donar alternatives al consum energètic de les explotacions és una tasca que donarà benefici econòmic i reduirà el compte de despeses de l'explotació, cosa que incrementarà la competitivitat de la matèria produïda. En aquest document es donen les bases teòriques per a la realització d'una auditoria energètica en una explotació ramadera, indicant mètodes i càlculs que es faran servir per a cadascun dels subsistemes que formen una explotació. També s'hi aporten recomanacions i tècniques d'optimització del consum d'energia.

Auditories energètiques en instal·lacions ramaderes. Part 2: Protocol per a la realització d'auditories energètiques en instal·lacions ramaderes i exemples d'auditories en quatre instal·lacions

Amb aquest protocol s'analitzen cadascun dels subsistemes des del punt de vista energètic en l'explotació, diagnosticant els punts febles de menor eficiència energètica amb la finalitat de proposar solucions que la millorin energèticament. Es pretén que aquest protocol d'auditoria energètica sigui una eina útil per valorar i reduir, si s'escau, el consum energètic i econòmic de les explotacions ramaderes.

Estalvi de combustible en el tractor agrícola

La decisió que més condiciona el consum de gasoil en una explotació agrícola és la selecció dels cultius, així com el tipus i el nombre d'operacions agrícoles que s'hi desenvoluparan. Però un cop presa aquesta decisió, la selecció i adaptació de la maquinària... 

Consums energètics en les operacions agrícoles a Espanya, coeditat amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Estalvi, eficiència energètica i sistemes de cultiu agrícola

El cultiu del sòl és la feina agrícola en què es consumeix la major quantitat de combustible en els cultius extensius, per la qual cosa la tria del sistema de cultiu més apropiat en cada cas és molt important a l'hora d'aconseguir la major eficiència energètica. 

Estalvi, eficiència energètica i estructura de l'explotació agrícola

Per tancar la trilogia sobre l'estalvi de gasoil en l'agricultura (les anteriors es van centrar en el tractor i en les operacions agrícoles), en aquesta es preveu l'estructura i la dimensió de l'explotació de producció com un factor decisiu d'estalvi a partir de l'eficiència energètica en les feines agrícoles. 

Estalvi, eficiència energètica i fertilització nitrogenada

Els fertilitzants nitrogenats s'apliquen per a la millora de la productivitat dels cultius. Però, com l'aigua i l'energia, són béns que cal manegar de forma eficient, tant en la seva producció com en l'aplicació. En aquesta publicació es presenta l'elevat cost energètic dels fertilitzants minerals nitrogenats i s'analitzen les alternatives que permeten reduir-ne al màxim l'ús en les explotacions agràries o bé fer-los servir de la manera més eficient possible. 

Estalvi i eficiència energètica en hivernacles

Un consum desmesurat de l'energia no tan sols repercuteix negativament en el medi ambient, sinó que també influeix negativament en el balanç econòmic de les explotacions agrícoles i en la imatge que el sector transmet a la societat. Així, la despesa mitjana dels hivernacles en energia ha crescut en els darrers anys, en gran part a causa de fer-ne un ús poc eficient. En aquesta publicació s'indiquen les necessitats energètiques d'un hivernacle per presentar, a continuació, una sèrie de mesures concretes que en permetin millorar l'estalvi i l'eficiència energètica, així com la possibilitat d'utilitzar energies renovables en aquests agrosistemes. 

Protocol d'auditoria energètica en hivernacles. Auditoria energètica d'un hivernacle per al cultiu de flor tallada a Mendigorria

En aquesta publicació, com a continuació de l'anterior (Estalvi i eficiència energètica en hivernacles), es desenvolupa amb mes detall com es fa un balanç energètic en un hivernacle i un model de protocol d'auditoria energètica amb un exemple explicatiu. Es pretén que aquest protocol d'auditoria energètica en hivernacles sigui una eina útil per valorar i reduir, si s'escau, el consum energètic i econòmic de les explotacions agrícoles en hivernacles. 

Estalvi i eficiència energètica en les comunitats de regants

Aquesta publicació tracta sobre les característiques de les comunitats de regants, de les quals es descriuen les principals infraestructures i es defineixen els diferents punts crítics de consum energètic existent. A continuació, es proposen distints tipus de mesures per millorar l'eficiència energètica i l'estalvi, tant d'energia com econòmic, en les comunitats de regants, explicant en què consisteix cadascuna de les mesures proposades i com afecten a la millora de l'eficiència energètica i a l'estalvi energètic i econòmic. 

Protocol d'auditoria energètica en les comunitats de regants

En el Pla d'acció 2008-2012 de l'E4 es preveuen mesures destinades a l'agricultura de regadiu centrades en la migració de sistemes de reg per aspersió a sistemes de reg per degoteig, i de promoure plans de millores energètiques en comunitats de regants a través de les auditories energètiques en què IDAE ha desenvolupat un protocol d'auditoria desenrotllat en aquesta publicació. Amb aquest protocol es poden diagnosticar els punts febles de menor eficiència de la comunitat de regants i proposar així solucions de millora energètica que comportaran una reducció del consum energètic i econòmic de les explotacions agrícoles en regadius. Aquesta publicació es també el model d'informe d'una aplicació informàtica denominada "Auditories energètiques en comunitats de regants". Aquesta aplicació informàtica, que funciona en un entorn de base de dades, permet mecanitzar i acumular les diferents auditories que realitzen les empreses especialitzades en aquest camp, i d'aquesta forma es podran aplicar els coneixements apresos en aquesta matèria al llarg del temps. 

Estalvi i eficiència energètica en els cultius energètics i agricultura

L'agricultura, a més de l'estalvi i ús eficient del gasoil i de les matèries primeres utilitzades en el procés de producció, té una altra manera de contribuir a la política de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que és la producció i ús sostenible de la biomassa d'origen agrari. És clar que serà necessari analitzar el balanç energètic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) evitades, tant en el procés de producció com en el d'emmagatzematge i transport de la biomassa. També serà necessari que els agricultors troben prou incentiu econòmic i rendibilitat en la producció de biomassa per a finalitats energètiques, ja que d'altra manera no serà possible que aquest sector es desenvolupi amb èxit. L'objectiu d'aquesta publicació és el coneixement per part de l'agricultor o ramader de la generació i utilització de la biomassa de la forma més eficient energèticament, en la doble faceta de productor de biomassa i de potencial usuari d'aquesta biomassa per cobrir les seves pròpies necessitats energètiques.

Estalvi i eficiència energètica amb agricultura de conservació

En general, les tècniques agràries convencionals actuals comporten un deteriorament considerable per al medi ambient, a més de constituir un model de producció manifestament millorable des del punt de vista energètic. L'agricultura convencional, en incloure pràctiques com el cultiu intensiu, incrementa considerablement l'escorrentia i l'erosió del sòl i la contaminació dels rius per sediments, fertilitzants i pesticides. L'aplicació pràctica de l'agricultura de conservació es basa en una disminució dràstica (fins i tot la supressió) del conreu. En no portar a terme el conreu, queda sobre la superfície una coberta vegetal amb les restes del cultiu anterior, que lluny d'afectar negativament el sòl, el protegeix contra l'erosió i el nodreix de manera natural. A més, fomenta la presència de microorganismes i fauna, que ajuden activament a l'agricultor a millorar la seva collita, encara que no es percebi a simple vista.  Per últim, una altre avantatge important de l'agricultura de conservació és la seva major rendibilitat econòmica en comparació amb la convencional. El conreu del sòl requereix elevades inversions en adquisició i manteniment de maquinària agrícola, combustible i mà d'obra. 

Estalvi i eficiència energètica en agricultura de conservació. Experiències al camp

IDAE, el mes de març de 2009, va editar la publicació "Estalvi i eficiència energètica en agricultura de conservació". En aquesta publicació s'explicaven des d'un punt de vista energètic i agronòmic les diferents tècniques utilitzades en l'agricultura de conservació a Espanya, així com els beneficis agroambientals existents amb la seva pràctica.

Com a continuació, l'IDAE edita aquesta publicació enormement pràctica que pretén acostar al lector l'agricultura de conservació, amb l'opinió i els resultats obtinguts per un conjunt de 10 agricultors que fa més d'una dècada que apliquen aquesta tècnica en diferents cultius i regions d'Espanya.

Estalvi i eficiència energètica en l'agricultura de precisió

Aquest document aborda els conceptes fonamentals de l'agricultura de precisió: s'estudien els sistemes d'ajuda al guiatge i guiatge automàtic de tractors, es combina aquesta tecnologia amb la sembra directa, es fan servir tècniques de destrucció de males herbes i, en general, s'aborden totes les tasques agrícoles en què existeix la possibilitat d'estalvi energètic i d'entrades aplicant aquestes tècniques de l'agricultura de precisió. Finalment, s'intenta donar al lector una sèrie de recomanacions a través d'un resum sobre l'ús d'aquestes tècniques i unes breus regles clau.  

Estalvi i eficiència energètica en vaixells de pesca

La flota pesquera espanyola és la més important de la Unió Europea i una de les més importants del món. El vaixell mitjà espanyol supera la mitjana europea pel que fa a potència i arqueig, i això és a causa del gran port dels vaixells congeladors espanyols. En general, en el sector pesquer espanyol hi manca una adequada eficiència energètica. Amb una flota registrada de més de 13.000 vaixells, una tercera part dels quals amb una antiguitat superior als 30 anys, els costos en combustible són un factor important a tenir en compte en la rendibilitat de l'activitat del vaixell. No obstant això, existeix la possibilitat d'aplicar tècniques capaces d'actuar en els punts crítics energètics del sector, aconseguint mantenir la producció i assegurant la sostenibilitat mediambiental i mantenint o fins i tot incrementant la rendibilitat de les explotacions. En aquesta publicació s'analitzen, des d'un punt de vista de consum d'energia, les diferents parts d'un vaixell pesquer, incidint en els seus punts crítics de consum energètic; així mateix, es donen les pautes i tècniques per reduir-los, tant en la fase del disseny i construcció en drassanes com en la fase de feina diària. A més, es desenvolupa un model de protocol per realitzar auditories energètiques en vaixells de pesca, model que pretén ser una eina d'ajuda a les empreses especialitzades en aquest camp per al diagnòstic dels punts de menor eficiència del vaixell, i poder proposar així solucions de millora, tant estructurals com d'hàbits d'ús, tot això encaminat a la reducció del consum d'energia.

Estalvi i eficiència energètica en vaixells de pesca. Experiències i pràctiques

IDAE, el mes de març de 2009, va editar la publicació "Estalvi i eficiència energètica en vaixells de pesca". En aquesta publicació s'analitzaven, des d'un punt de vista de consum d'energia, les diferents parts d'un vaixell pesquer, incidint en els punts crítics de consum energètic. Com a annex a aquesta publicació, es desenvolupa un model de protocol per realitzar auditories energètiques en vaixells de pesca, model que pretén ser una eina d'ajuda a les empreses especialitzades en aquest camp per al diagnòstic dels punts de menor eficiència del vaixell, i poder proposar així solucions de millora encaminades a la reducció del consum d'energia.

En funció d'aquest protocol d'auditoria i finançades pel Pla d'acció 2008-2012, s'han portat a terme ja més de 200 auditories en vaixells de pesca i s'han proposat mesures per a la reducció de combustible en totes aquestes embarcacions. Algunes d'aquestes mesures ja s'han executat en els vaixells de pesca i s'ha constatat l'estalvi previst.

Amb l'experiència adquirida en el desenvolupament de les auditories energètiques i l'execució de les mesures proposades, així com per l'anàlisi d'altres projectes sobre estalvi d'energia en vaixells de pesca, s'ha gestat i desenvolupat aquesta publicació. Publicació que pretén, a més, abordar i resumir tot el desenvolupament tecnològic i innovador dels darrers anys en aquest sector.

 

no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt

Galería imágenes