Projecció internacional

L'IDAE, com a organisme de la Secretaria d'Estat d'Energia, té una destacada projecció internacional en matèria d'energia marcada per dos dels seus objectius estratègics: la promoció de la presència d'empreses espanyoles als mercats internacionals i la representació institucional als programes europeus i els fòrums i xarxes internacionals.

Les activitats es poden agrupar en dos grans sectors: la col·laboració amb la Unió Europea, amb la finalitat de donar suport a la coordinació de la política d'energia nacional amb les polítiques comunitàries i promoure la participació espanyola als programes comunitaris per incrementar la taxa de retorn; i la cooperació internacional amb altres institucions i altres regions en què l'empresariat espanyol pot aportar la seva experiència, tecnologia i coneixement, i així contribuir a la internacionalització de l'empresa espanyola.

 

Col·laboració amb la Unió Europea

Les principals activitats es refereixen al seguiment de la política energètica de la Unió Europea i a la participació en distints grups de treball i comitès. L'IDAE participa activament en els treballs derivats del Pla Estratègic de Tecnologies Energètiques de la Unió Europea  (SET Plan)  i, en particular, en les seves iniciatives industrials. A més, porta a terme una gran tasca de difusió del Programa Marc de Recerca i Innovació HORIZON 2020 donant assessorament a les entitats espanyoles, i compta amb un tècnic destacat com a punt nacional de contacte del Repte social d'energia: energia segura, neta i eficient.

D'altra banda, l'IDAE també participa en projectes dins d'aquests programes europeus: Actualment, està present als projectes ODYSSEE MURE, Fair RHC Options and Trade (FRONT), així com en les tres Accions concertades per al seguiment de la transposició de les respectives Directives d'eficiència energètica (EED), de foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables (RES Directive) i d'eficiència energètica dels edificis (EPBD).

A més, l'IDAE coopera amb altres països europeus, o bé a través de les seves agències de l'energia a la Xarxa Europea d'Agències Nacionals d'Energia (EnR) o bé en projectes de cooperació europea, com és el cas de ePANACEA: Metodologia Holística-Càlcul Eficiència Energètica Edificis, DRES2Market: Enfocaments tècnics, comercials i normatius per millorar la participació de les energies renovables en els mercats d'electricitat i serveis auxiliars, ONEnet: Una xarxa per a Europa

Cooperació internacional

L'activitat es concentra, d'una banda, en la participació en iniciatives i organitzacions internacionals i multilaterals representant o donant suport a l'Administració espanyola i de l'altra, en la realització d'activitats, com ara la cooperació i l'assistència tècnica, en diferents àrees geogràfiques. L'IDAE realitza el seguiment i participa en les diferents reunions de l'Agència Internacional d'Energies Renovables (IRENA), que es va fundar l'any 2009 a Bonn (Alemanya). El seu origen rau en una iniciativa alemanya a la qual es van sumar Dinamarca i Espanya, amb l'objectiu de promoure l'ús de les energies renovables a tot el món. L'IDAE també treballa en les activitats emmarcades a la Clean Energy Ministerial (CEM), on Espanya lidera juntament amb Alemanya i Dinamarca el grup de treball multilateral solar i eòlic, una de les tres iniciatives en què Espanya participa. Dins d'aquesta iniciativa, i comptant amb el lideratge d'IRENA, s'ha presentat ja un Atlas global solar i eòlic, que es vol ampliar a altres tecnologies, Global Atlas, l'associació per al coneixement en energies renovables, IRENA Renewable Energy Learning Partnership (IRELP), el Diagnòstic de necessitats de desenvolupament de capacitats en energies renovables en els sectors solar i eòlic (CaDRE). En relació amb l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), l'IDAE participa en els denominats TCPs Technology Collaboration Programmes, anteriorment Implementing Agreements (IA's), que consisteixen en més de 40 projectes de recerca, desenvolupament i demostració en el camp de l'energia, així com en diferents grups de treball: tecnologies energètiques d'ús final, tecnologies d'energies renovables i d'eficiència energètica. L'IDAE participa activament en el grup de treball sobre tecnologies energètiques d'ús final (EUWP), on destaquen les dues reunions anuals a través de les quals l'IDAE impulsa i coordina la participació d'empreses espanyoles a la xarxa dels TCP's. Altres fòrums en què l'IDAE contribueix com a representació nacional són, entre d'altres, el European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES),, el Global Bioenergy Partnership (GBEP) i la Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), que organitza les IREC (International Renewable Energy Conferences), juntament amb els governs nacionals, sent l'última MEXIREC.

Les zones prioritàries de col·laboració són la regió d'Amèrica Llatina i la de la Mediterrània. A Amèrica Llatina, l'IDAE ha portat a terme diversos projectes de cooperació tecnològica, com per exemple el projecte Tech4CDM, sobre tecnologies d'energies renovables i d'eficiència energètica per a la generació de mecanismes de desenvolupament net, mantenint col·laboracions bilaterals amb pràcticament tots els països més destacats de la regió, així com contacte amb organismes molt rellevants, com ara l'Organització Llatinoamericana de l'Energia (OLADE).

A la regió de la Mediterrània, l'IDAE participa activament en les activitats relacionades amb les energies renovables i l'eficiència energètica de la Unió per la Mediterrània (UpM).

A més, l'IDAE participa en projectes de cooperació española o cofinançats amb fons europeus, així com en activitats de cooperació bilateral amb els distints països de la zona. Destaca un projecte “d'agermanament amb Jordània”, finançat per la Comissió Europea, en el qual l'IDAE ha participat juntament amb Red Eléctrica de España (REE), oferint assessorament a NEPCO, l'operador de la xarxa elèctrica jordana, en la integració de les energies renovables en el seu sistema elèctric i en l'optimització de la seva xarxa de transmissió (finalitzat l'any 2016).

Posada en marxa del proyecte MEETMED (Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean Region) de MEDENER, finançat per la Comisión Europea. Accediu a tota la informació a:  https://meetmed.org

Així mateix, l'IDAE és membre fundador de l'Associació Mediterrània d'Agències Nacionals d'Energia (MEDENER). www.medener.org

A l'Àfrica, a més de amb els països mediterranis, l'IDAE col·labora des de 2010 en la posada en marxa del Centre Regional per a les Energies Renovables i l'Eficiència Energètica ECREEE de la Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental CEDEAO, que té com a objectiu promoure les energies renovables i l'eficiència energètica als quinze països de l'Àfrica occidental agrupats a la CEDEAO i que compta amb el suport financer d'Espanya a través de l'Agència de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Per últim, és important destacar el contacte entre l'IDAE i altres països a través de les Oficines Comercials de les Ambaixades d'Espanya.

 

Més informació d'interès

HORIZON 2020

Programa LIFE

REN 21. Renewables Global Status Report GSR. Resumen anual completo del estado de las energías renovables.

VI Convocatoria de Financiación de Proyectos de Energía Renovable, reproducibles, escalables y de carácter transformador, en los países en desarrollo. Acceda a la información sobre las solicitudes de financiación, participar como experto o conocer más sobre las oportunidades de cofinanciación. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD)  han colaborado en la provisión de un Fondo de Proyectos conjunto para apoyar proyectos de energía renovable replicables, escalables y potencialmente transformadores en países en desarrollo

 

Si voleu rebre més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Departament Internacional.

no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt