Fons Nacional d'Eficiència Energètica
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

"Una manera de hacer Europa"

Logotipo UE

El Fons Nacional d'Eficiència Energètica

El Fons Nacional d'Eficiència Energètica (FNEE), constituït per la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, té com a finalitat el finançament de les iniciatives nacionals d'eficiència energètica, en compliment de l'article 20 de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012  modificada per la Directiva (UE) 2018/2002.

Adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, és gestionat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), tal com estableix l'article 73 de la Llei 18 /2014, modificat posteriorment pel Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny.

Els recursos del FNEE es dediquen al finançament de mecanismes de suport econòmic, financer, assistència tècnica, formació, informació, o altres mesures per tal d'augmentar l'eficiència energètica a diferents sectors, de manera que contribueixin en conjunt a assolir l'objectiu d'estalvi d'energia nacional previst a l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre del 2012, modificada per la Directiva (UE) 2018/2002.

Objectiu destalvi denergia nacional segons la Directiva dEficiència Energètica de la Unió Europea

Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, va crear un marc comú per fomentar l'eficiència energètica dins de la Unió i estableix accions concretes per assolir un notable estalvi d'energia acumulat en el període 2014-2020.

La Directiva anterior establia a l'article 7 l'obligació de justificar, per part de cada Estat membre, una quantitat d'estalvi d'energia acumulat per al període 2014-2020, que per a Espanya va ser de 15.979 ktep.

Un cop conclòs el període 2014-2020, la Directiva 2012/27/UE va ser modificada per la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre, definint-se un nou objectiu d'estalvi per a cada Estat membre, per al període 2021-2030, sent per a Espanya el nou objectiu establert per al nou període de 36.809 ktep.

Mecanisme de funcionament del Fons Nacional d'Eficiència Energètica

La Directiva d'Eficiència Energètica estableix que els Estats membres poden assolir la quantitat d'estalvi d'energia requerida establint un sistema d'obligacions d'eficiència energètica d'acord amb l'article 7 bis o adoptant mesures alternatives d'actuació d'acord amb l'article 7 ter. A més, els Estats membres poden combinar un sistema d‟obligacions d‟eficiència energètica amb mesures d‟actuació alternatives.

Amb base a criteris objectius i no discriminatoris, els Estats membres designaran les parts obligades entre els distribuïdors d'energia, les empreses detallistes de venda d'energia i els distribuïdors o detallistes de combustible per a transport que operin al seu territori. La quantitat d'estalvi d'energia necessària per donar compliment a l'obligació serà obtinguda per les parts obligades entre els clients finals, designats pels Estats membres, independentment del càlcul efectuat d'acord amb l'article 7, apartat 1, o, si així ho decideixen els Estats membres, a través d'estalvis certificats procedents d'altres parts, tal com descriu l'apartat 6, lletra a), del dit article 7.

En conseqüència amb els paràgrafs anteriors, la Llei 18/2014, del 15 d'octubre, modificada pel Reial decret llei 23/2020, del 23 de juny, crea el sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica, en virtut del qual s'assignarà a les empreses comercialitzadores de gas i electricitat, als operadors de productes petrolífers a l'engròs, i als operadors de gasos liquats de petroli a l'engròs, en endavant, subjectes obligats del sistema d'obligacions, una quota anual d'estalvi energètic d'àmbit nacional , anomenada obligacions d'estalvi. 

L'objectiu d'estalvi energètic anual, les quotes o les obligacions d'estalvi corresponents a cadascun dels subjectes obligats i la seva equivalència financera seran fixats anualment mitjançant ordre de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. L'objectiu d'estalvi energètic anual de cada subjecte obligat es calcula multiplicant les vendes d'energia corresponents a cadascun dels subjectes esmentats a l'any n-2 (sent n l'any de referència de l'obligació), pel resultat de dividir l'objectiu d'estalvi anual mitjana del període 2015-2020, entre el volum de vendes anual mitjana del conjunt de tots els subjectes obligats considerat a les corresponents ordres ministerials publicades per les quals s'estableixen les obligacions d'aportació econòmica al Fons Nacional d'Eficiència Energètica en aquest període , multiplicat per un factor, que podrà variar al llarg del període 2021-2030, de manera que s'assoleixi la consecució de l'objectiu d'estalvi d'energia final establert a l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE, modificada per la Directiva (UE) 2018/2002, en el període 2021-2030.

Amb els recursos financers del Fons Nacional d'Eficiència Energètica es posen en marxa les mesures que permeten augmentar l'eficiència energètica als diferents sectors i ajudar a aconseguir l'obligació d'estalvi nacional establerta. Per al nou període 2021-2030 és destacable que, en concebre les mitges d'actuació per complir l'obligació d'obtenir estalvi d'energia, cal tenir en compte la necessitat d'alleujar la pobresa energètica, establint una quota de mesures d'eficiència energètica que caldrà aplicar-se de manera prioritària entre les llars vulnerables, incloent-hi les afectades per la pobresa energètica i, quan correspongui, als habitatges socials.
 

Comitè de seguiment i control

La supervisió i control del Fons correspondrà a un Comitè de Seguiment i Control adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia que sota la presidència del titular estarà compost pels titulars de:

a) La Direcció General de Política Energètica i Mines.
b) La Direcció General de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P.
c) L'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic
d) El Departament d'Afers Econòmics i G20 del Gabinet de la Presidència del Govern.
e) Un representant amb rang de director general dels departaments ministerials següents:

1r. Ministeri d'Hisenda.
2n. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
3r. Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

El secretari del Comitè serà designat pel president, entre funcionaris de la Secretaria d'Estat d'Energia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic amb rang de subdirector general. El Govern, mitjançant un reial decret, podrà modificar la composició del Comitè.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment, tant la ciutadania, com qualsevol empresa o organisme públic, podeu adreçar les vostres consultes al Servei d'Informació a la Ciutadania en Eficiència Energètica i Energies Renovables (SICER) a través dels canals següents: formulari de contacte https://www.idae.es/contacto, correu electrònic ciudadano@idae.es, Fax (91 523 04 14), WhatsApp (910 789 894), o trucada telefònica (913 146 673).

Recordeu indicar sempre a les vostres consultes la comunitat autònoma o la província d'Espanya des de la qual ens contacta, per motius estadístics i per poder orientar la vostra consulta cap a la informació més adequada.

Horari d'atenció telefònica: Jornada d'hivern: L-J, de 9.00 ha 17.30 h. Divendres de 9.00 ha 15.00 h. Jornada d'estiu, de l'1 de juny al 30 de setembre: L-V, de 9.00 ha 15.00 h.

Horari d'atenció WhatsApp: Jornada d'hivern: L-J, de 9.00 ha 17.30 h. Divendres de 9.00 ha 14.30 h. Jornada d'estiu, de l'1 de juny al 30 de setembre: LJ, de 9.00 ha 15.00 h. Divendres de 9.00 ha 14.30 h