GIT
Financiación a empresas habilitadas de Grandes Instalaciones Térmicas a partir de fuentes renovables en edificación

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efecto la de 29 de marzo de 2011, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de empresas colaboradoras en programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para ejecución de grandes instalaciones térmicas en la edificación, publicada por Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía.

Según la publicación en BOE de la Resolución de la Presidencia del IDAE el 26 de abril de 2011, se establece la convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de empresas en el Programa GIT, de energías renovables biomasa, solar y geotermia para usos térmicos en edificación.

Segons la publicació en el BOE de la Resolució de la Presidència de l'IDAE el 26 d'abril de 2011, s'estableix la convocatòria i bases corresponents per a l'habilitació d'empreses en el Programa GIT, d'energies renovables, biomassa, solar i geotèrmia per a usos tèrmics en edificació.

 El llançament d'aquest programa de finançament respon a la necessitat d'impulsar l'execució de grans instal·lacions de producció d'energia tèrmica en l'edificació, a partir de l'aprofitament de les energies renovables (biomassa, solar tèrmica i geotèrmia).

Aquesta nova línia d'impuls està destinada a aquells projectes que, per la seva mida i complexitat, quedaven fora dels límits establerts en les convocatòries dels programes BIOMCASA, SOLCASA i GEOTCASA, establint un sistema de finançament de grans instal·lacions en aquestes àrees, que continuï el decidit impuls del model de serveis energètics que garanteixi una oferta de qualitat adaptada a les necessitats dels usuaris d'aigua calenta i climatització en edificis, tot això en el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010.

Per començar el programa, l'IDAE ha aportat un pressupost de 17.000.000 € per al finançament dels projectes presentats per les ESE (empreses de serveis energètics) habilitades per a l'execució de grans projectes que compleixin amb els requisits del programa.

El límit màxim de finançament per projecte serà el 80 % del valor de la inversió elegible (la destinada a la generació tèrmica), amb un límit màxim absolut de finançament per projecte individual de 3.000.000 € (des de 250.000 € per a projectes SOLCASA GIT i des de 350.000 € per a projectes en BIOMCASA i GEOTCASA GIT). La presentació de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb les bases i el model de sol·licitud que podeu trobar en aquesta mateixa pàgina com a documents adjunts.

no-alt
no-alt
no-alt