Pla d'Energies Renovables 2011-2020
El PER tiene el objetivo de lograr, tal y como indica la Directiva comunitaria, que en el año 2020 al menos el 20 % del consumo final bruto de energía en España proceda del aprovechamiento de las fuentes renovables.

El Pla d'energies renovables (PER) 2011-2020 va ser aprovat per Acord del Consell de Ministres, d'11 de novembre de 2011, establint objectius d'acord amb la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i atenent els mandats del Reial decret 661/2007, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial i de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia sostenible.