Edificació

A la nostra vida diària som usuaris de més d'un edifici: la nostra residència i el lloc de feina, per començar, però també som usuaris d'altres edificis, com ara els que presten serveis docents, sanitaris, culturals, etc. En cadascun d'ells es consumeix energia per satisfer les necessitats de calefacció, refrigeració, disponibilitat d'aigua calenta sanitària, ventilació, il·luminació, cocció, neteja, conservació d'aliments, ofimàtica, etc. La suma d'aquest consum representa a Espanya el 20 % del consum d'energia final, un percentatge que té tendència, a més, a incrementar-se.