Eòlica de petita potència
Las instalaciones eólicas de pequeña potencia presentan unas características propias, que las dotan de una serie de ventajas adicionales respecto a la gran eólica

Els parcs eòlics de gran potència són fonamentals per augmentar la contribució de l'energia d'origen renovable en el sistema elèctric nacional. Tanmateix, encara no s'ha aprofitat a Espanya la capacitat de la tecnologia eòlica per aportar energia renovable de forma distribuïda, mitjançant la seva integració en entorns urbans, semiurbans, industrials i agrícoles, especialment associada a punts de consum de la xarxa de distribució.

Les instal·lacions eòliques de petita potència presenten unes característiques pròpies, que les doten d'una sèrie d'avantatges addicionals a la gran eòlica, com ara una potencial eficiència global superior per les pèrdues evitades a les xarxes de transport i distribució, i que permeten la integració de generació renovable sense necessitat de crear noves infraestructures elèctriques. A més, poden fomentar la implicació ciutadana en la millora de l'eficiència energètica, l'autoabastiment energètic i la lluita contra el canvi climàtic. A continuació s'esmenten les més significatives:

Generació d'energia pròxima als punts de consum.

Versatilitat d'aplicacions i ubicacions, lligat a l'autoconsum, amb possibilitat d'integració en sistemes híbrids.

Accessibilitat tecnològica a l'usuari final, facilitat de transport d'equipaments i muntatge.

Funcionament amb vents moderats, sense requerir complexos estudis de viabilitat.

Aprofitament de petits emplaçaments o de terrenys amb orografies complexes. 

Subministrament d'electricitat en llocs aïllats i allunyats de la xarxa elèctrica.

Optimització de l'aprofitament de les infraestructures elèctriques de distribució existents.

Baix cost d'operació i manteniment i elevada fiabilitat.

Impacte ambiental reduït, per menor mida i impacte visual, i per la seva integració en entorns amb activitat humana.

Tècnicament, aquestes aeroturbines tenen una estructura similar a les grans, llevat que el seu disseny és molt més simple (sistemes d'orientació passius, generadors elèctrics robustos de baix manteniment, absència de multiplicadors...). La seva senzillesa de funcionament fa que, en general, aquestes petites instal·lacions puguin ser ateses pels mateixos usuaris.

En l'actualitat a Espanya, els petits aerogeneradors són sobretot utilitzats per a l'autoconsum d'edificacions aïllades. A més, sovint van acompanyades de panells solars fotovoltaics formant part de petits sistemes híbrids que, per mitjà de la combinació de l'energia del Sol i el vent, permeten garantir el subministrament elèctric. Aquests sistemes, força fiables, inclouen unes bateries on s'emmagatzema l'energia sobrant per a quan no hi hagi vent ni sol.

Una altra possibilitat consisteix a utilitzar aquestes màquines per produir energia i vessar-la a la xarxa elèctrica. Aquesta opció està molt poc desenvolupada a Espanya, si bé això podria canviar en aquesta dècada amb unes condicions més favorables.