Sostenibilitat

Tot i que no hi ha una definició unànimement acordada de sostenibilitat, el concepte de desenvolupament sostenible que va ser introduït l'any 1987 per la Comissió Mundial de Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (WCED), en l'anomenat Informe Brundtland (titulat "El nostre futur comú"), és la definició esmentada amb més freqüència i s'ha convertit des de llavors en el model generalment acceptat del que ha de ser el desenvolupament de la societat: "El desenvolupament sostenible és un procés de canvi en què l'explotació dels recursos, el sentit de les inversions, l'orientació del desenvolupament tecnològic i el canvi institucional estan tots en harmonia i milloren el potencial actual i futur per assolir les necessitats i les aspiracions humanes".

Una altra formulació d'aquest concepte que s'utilitza molt sovint és la següent: "El desenvolupament sostenible consisteix a satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del futur per atendre les seves pròpies necessitats".  

La sostenibilitat, per tant, no és una qüestió únicament mediambiental.

Avui dia, el desenvolupament sostenible és descrit sovint de forma esquemàtica mitjançant tres cercles o pilars que representen les tres dimensions que comprèn el concepte de sostenibilitat: mediambiental, social i econòmica.

En l'àmbit de la bioenergia i, en particular en el sector dels biocarburants, es desenvolupen en els darrers anys multitud d'iniciatives destinades a garantir-ne la sostenibilitat. Un exemple d'això és la introducció en la Directiva europea d'energies renovables de l'exigència de sostenibilitat dels biocarburants i els biolíquids. La seva producció i l'ús de forma sostenible pot contribuir significativament a la reducció d'emissions, al desenvolupament socioeconòmic i a la seguretat energètica.

no-alt