Qui som

El E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., és un organisme adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, de qui depèn orgànicament.

Contribuir a la consecució dels objectius que té adquirits el nostre país en matèria de millora de l'eficiència energètica, energies renovables i altres tecnologies baixes en carboni constitueix el marc estratègic de la seva activitat.

En aquest sentit, l'IDAE porta a terme accions de difusió i formació, assessorament tècnic, desenvolupament de programes específics i finançament de projectes d'innovació tecnològica i caràcter replicable. Així mateix, l'Institut lidera una intensa activitat internacional en el marc de distints programes europeus i cooperació amb tercers països.

D'altra banda, el Real decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amplia les funcions d'IDAE per donar suport a les tecnologies orientades a la descarbonització de la generació elèctrica; donar assistència al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en procediments administratius, judicials o arbitrals en què sigui part l'Administració General de l'Estat; i desenvolupar com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, en els termes que prevegi el seu Estatut, i en tot allò relacionat amb les seves finalitats i funcions, els treballs que se li encomanen per part de l'Administració General de l'Estat, així com pels seus organismes i entitats dependents, que tinguin la consideració de poder adjudicador.

 

no-alt