Taula Nacional d'Autoconsum

La Mesa Nacional d'Autoconsum serà un espai de reflexió i col·laboració on s'interpretaran de manera conjunta i coordinada els diferents aspectes de la normativa, i es faran propostes consensuades.

També serà un espai d'intercanvi d'informació entre els òrgans competents que permetrà millorar el seguiment de l'evolució de l'autoconsum.

La Mesa potenciarà la coordinació i la informació entre administracions que permetrà identificar i generalitzar millors pràctiques. Addicionalment, permetrà proporcionar informació actualitzada i fiable als professionals de les diferents administracions públiques per facilitar-ne la feina, reduint possibles riscos de retards en terminis o discrepàncies en la interpretació del marc normatiu que puguin dificultar el desplegament de l'autoconsum.

Taules autonòmiques

Les Taules d'autoconsum autonòmiques es constitueixen per potenciar l'autoconsum als seus territoris respectius i estan constituïdes per agents públics com els governs autonòmics, entitats municipals i agències d'energia, i privats com a distribuïdores, comercialitzadores, associacions i federacions i empreses del sector renovable.

Taula per a l'Autoconsum a Andalusía

Creada el novembre del 2017, està formada per 21 entitats inclosa l'Agència Andalusa de l'Energia que actua com a coordinadora i la Junta d'Andalusia a través de la Direcció General d'Energia. Sorganitza en diferents grups de treball tècnic per al desenvolupament de les línies prioritàries dactuació.

Taula d'Autoconsum energètic a Castella i Lleó

Constituïda el 14 doctubre de 2019, compta amb la Conselleria dEconomia i Hisenda a través de la Direcció General dEnergia i Mines, la Direcció General de Qualitat i Sostenibilitat Ambiental de la Conselleria de Foment i Medi Ambient; la Direcció General dIndústria de la Conselleria dOcupació i Indústria; i la Federació Regional de Municipis i Províncies (FRMP). Addicionalment en formen part diverses distribuïdores i comercialitzadores d'energia elèctrica, associacions i federacions i les agències d'energia provincials.

Taula d'Impuls a l'autoconsum Fotovoltaic a Catalunya

Creada al 2017 està liderada per l'Institut Català d'Energia. Hi participen agents públics i privats i s'organitza en grups de treball temàtics en funció de les necessitats detectades per la mateixa Mesa.

Taula de l'Autoconsum energètic de la Comunitat de Madrid

Constituïda el 20 de desembre del 2018, compta amb la participació de la Comunitat de Madrid, IDAE i diferents associacions i empreses distribuïdores d'energia.

Taula de l'autoconsum energètic de la Comunitat Valenciana

Taula d'autoconsum d'Extremadura

Constituïda a Mèrida el 29 de novembre de 2019 a Mèrida, compta amb la participació de la Junta d'Extremadura, les diputacions de Càceres i Badajoz, l'Agència Extremenya de l'Energia (AGENEX), FEMPEX, IDAE i nou institucions i entitats empresarials privades més del sector.