Biomcasa II
Programa per a l'execució de projectes de biomassa tèrmica en edificis

Anuncio de Finalización y Cierre del Programa Biomcasa II.
(publicado el 16/06/2020)

 
El Consejo de Administración del IDAE, en su sesión nº 289 celebrada telemáticamente el 18 de marzo de 2020, acordó y aprobó la finalización y cierre del programa BIOMCASA II de este Instituto, ordenando la publicación del anuncio previsto en el apartado decimoquinto de la convocatoria y bases correspondientes al mismo (Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Consejo de Administración del IDAE), en la página web de IDAE, con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de efectos de dicha finalización y cierre que se establezca, a tal fin, por parte de la Dirección General de este Instituto, todo ello sin perjuicio de la vigencia de los derechos y obligaciones que, para las empresas habilitadas, se hubieran establecido para la ejecución de los proyectos de financiación que a la fecha de finalización del programa se encontrasen en curso.
 
La Dirección General del IDAE acuerda que la fecha de finalización y cierre del programa Biomcasa II sea el 1 de octubre de 2020.
 

____________________________________________________

El 14 de gener de 2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, de 13 de novembre de 2012, per la qual s'estableix la convocatòria i bases reguladores per a l'habilitació d'empreses col·laboradores en el Programa BIOMCASA II. 

L'objectiu del programa és continuar facilitant la promoció i el finançament dels projectes de biomassa tèrmica en edificis a Espanya, la qual cosa permetrà avançar en aquest tipus de projectes i incorporar al programa noves empreses.

Tenint en compte l'evolució del mercat de les ESE en biomassa i l'experiència adquirida, s'ha dotat al programa amb un pressupost d'inversió de 5.000.000 € alhora que s'han adaptat les condicions financeres a una situació propera a les condicions de mercat, amb més condicions de control de les empreses habilitades i projectes, així com altres mesures de control com el sistema de teleseguiment PRETEL en totes les instal·lacions que es financen a través del programa.

La presentació de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb les bases i el model de sol·licitud que poden trobar en aquesta mateixa pàgina com a documents adjunts.

 

Accés web al sistema harmonitzat Pretel

Especificació Pretel

 

Guia tècnica d'instal·lacions de biomassa tèrmica en edificis (2009)

no-alt