Geotcasa
Financiación de instalaciones geotérmicas en edificios a empresas habilitadas

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efectos la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa GEOTCASA con empresas del sector de la energía geotérmica.

 

En el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010, el 19 de maig de 2010 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableix la convocatòria i bases corresponents per a l'habilitació d'empreses en el Programa GEOTCASA, d'energia geotèrmica en edificis.

NOTA:  Aquest programa es va denominar amb anterioritat GEOCASA.

 

De la mateixa manera que amb els programes BIOMCASA i SOLCASA, aquest programa pretén establir un sistema de finançament que impulsi una oferta de qualitat i adaptada a les necessitats dels usuaris d'aigua calenta i climatització en edificis, fent servir energia geotèrmica, tot això en el marc del Pla d'energies renovables a Espanya 2005-2010.

Per al finançament dels projectes presentats per les empreses habilitades que compleixin amb els requisits del programa, l'IDAE ha disposat un pressupost específic per import de 3.000.000 d'euros.

La presentació de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb les bases i el model de sol·licitud que poden trobar en aquesta mateixa pàgina com a documents adjunts. 

Accés web al sistema harmonitzat Pretel

Especificació Pretel

no-alt