Règim jurídic
Relación de Leyes y Reales Decretos aplicables

L'IDAE, com Entitat Pública Empresarial (EPE), es regeix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de l'Sector Públic, el Real decret 18/2014, de 17 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), i altra normativa de naturalesa contractual, ocupació pública, patrimonial, pressupostària, subvencional i de procediment administratiu comú vigent que li sigui aplicable.