Estadístiques i balanç energètic
Estadístiques i bal...

Estadístiques i balanç energètic

Balanços energètics (1990-2022)

Balanços energètics d'energia primària i final sectoritzats en milers de tones equivalents de petroli (ktep). S'hi detallen un total de 69 tipus d'energia i 128 fluxos energètics i/o sectors. Sèrie històrica des del 1990 fins l'any 2022.

Balances energéticos anuales (Balanços energètics anuals)

Metodología Balance energético anual (Metodologia Balanç energètic anual)

 

Detalles de consumos del sector servicios (2019) Consums energètics per branques del sector serveis i fonts energètiques expressats en unitats energètiques.

Consumo para usos y energías del sector residencial (2010-2022)Consum per a usos i energies del sector residencial (2010-2022)Consums per al sector residencial, per usos i fonts energètiques expressats en unitats energètiques.

Estadísticas de bombas de calor (2014 – 2022)Estadístiques de bombes de calor per zones climàtiques, tipus de bombes de calor i sectors. La informació publicada fa referència al parc, potència i producció tèrmica, hores de funcionament i SPF (Factor de rendiment estacional) de les bombes de calor.

Poders calorífics inferiorsPoders calorífics inferiors i factors de conversió de diferents productes energètics utilitzats per elaborar estadístiques i balanços energètics

Informe estadístics d'energias renovables 2022Energia bruta disponible, consums d'energia final, potències elèctriques i capacitats de producció amb energia renovables de l'any 2022. Es mostra la situació per comunitats autònomes i evolució històrica de la potència elèctrica, la superfície solar instal·lada i la capacitat de producció de biocarburants.

MESH-Manual estadístic sobre el consum d'energia del sector  residencialCoordinat per l'IDAE per a EUROSTAT amb la participació d'institucions estadístiques d'Àustria, Holanda, Regne Unit i Eslovènia. El manual aprofundeix en l'anàlisi del consum energètic per usos i serveis i mostra les millors pràctiques estadístiques relatives al sector residencial entre els diferents Estats membres i al món per facilitar una homogeneïtat metodològica i de recopilació de dades. Web d'Eurostat