Projecte Biomass Policies (Intelligent Energy Europe)

L'IDAE ha participat en el projecte Biomass Policies, emmarcat en el Programa Intelligent Energy Europe (IEE) de la Comissió Europea.

L'objectiu del projecte era la definició de les actuacions més eficients per assolir un aprofitament òptim dels recursos en les cadenes de subministrament per a la producció de bioenergia a Europa a curt (2020) i mitjà (2030) termini. Per aconseguir-ho, s'han considerat elements relacionats amb la sostenibilitat, l'eficiència i la competitivitat amb l'objectiu de determinar els mecanismes que permetin, a nivell nacional i regional, afavorir aquestes tres característiques en el desenvolupament del sector.

El projecte ha tingut una durada de 36 mesos (d'abril de 2013 a març de 2016) i els aspectes fonamentals en què s'ha centrat són:

Definició de les principals cadenes de valor per regions i per Estats membres i descripció dels diferents usos de la biomassa.

Desenvolupament d'un esquema integrat d'actuacions que permeti assolir els objectius estaberts en els PANER per a biocarburants i per a usos tèrmics i elèctrics de la biomassa i, alhora, aprofitar els recursos de forma òptima també per a altres aplicacions (alimentació, ramaderia, fabricació de diversos materials) assegurant així la sostenibilitat dels processos.

Elaboració d'informes que permetin als Estats membres conèixer les cadenes de bioenergia més eficients en termes tècnics i de sostenibilitat.

A més de l'IDAE, han participat les entitats que s'indiquen a continuació:

Agències d'energia:  AEA (Àustria), CRES (Grècia), DENA (Alemanya), EIHP (Croàcia), FNR (Alemanya), KAPE (Polònia), NL Agency (Holanda), SIEA (Eslovàquia). 

Associacions sectorials:  AEBIOM (Europa). 

Centres de recerca: ECN (Holanda), IINAS (Alemanya), Imperial College London (Regne Unit), Stichting DLO – Alterra (Holanda), VITO (Bèlgica).

Altres agents: Port de Rotterdam (Holanda).

Entre les activitats que s'han realitzat a nivell nacional cal destacar la celebració a la seu de l'IDAE de quatre reunions amb la participació de representants dels distints àmbits del sector.

Primer taller del projecte Biomass Policies

Va tenir lloc el 4 de novembre de 2013 i els seus objectius eren:

Determinar les cadenes de valor que permetin aprofitar millor els recursos existents i assolir els objectius establerts en els plans nacionals.

Determinar les barreres existents per a l'ús òptim de la biomassa.

Determinar quines actuacions podrien contribuir a l'eliminació de les barreres detectades i al desenvolupament d'aquestes cadenes de valor.

 

Segon taller nacional del projecte Biomass Policies

Es va celebrar el 30 d'octubre de 2014 i s'hi van tractar els assumptes següents:

Situació actual de les tasques del projecte.

Cadenes de valor preseleccionades per a la seva anàlisi detallada en el projecte (tres per país).

Dades preliminars de potencials i costos de biomassa.

 

Tercer taller nacional del projecte Biomass Policies

Es va portar a terme el 2 de juny de 2015 i s'hi van tractar els assumptes següents:

Situació actual de les tasques del projecte (especialment en els grups de treball WP2. Value Chains, WP3. Current Policy, WP4. Future Policy Formation i WP5. National Packages).

Cadenes de valor seleccionades per a la seva anàlisi detallada en el projecte (documents de potencials i anàlisis DAFO).

Següents activitats previstes, amb especial atenció a la participació dels agents del sector en el desenvolupament d'aquestes activitats.

Inici d'un procés participatiu i presentació de la consulta plantejada per començar les feines d'elaboració del marc normatiu integrat.

 

Quart taller nacional del projecte Biomass Policies 

Es va realitzar el 8 de març de 2016 i l'objectiu era comentar els temes següents:

Situació actual de les tasques del projecte (especialment en els grups de treball WP3. Current Policy, WP4. Future Policy Formation i WP5. National Packages).

Resultats de les feines de Benchmarking en el WP3 (presentació de l'informe realitzat i resum de les principals conclusions).

Esquema preliminar de marc integrat desenvolupat en el WP4.

no-alt