Full de Ruta de l'Autoconsum. Monitorització

El Full de Ruta incorpora la Mesura 37 sobre Seguiment del desenvolupament i actualització del Full de Ruta de l'Autoconsum.

Amb ella es pretén fer una monitorització del Full de Ruta amb la implicació dels diferents agents del sector i dels ministeris implicats en les diferents mesures, amb l'objectiu de donar seguiment a la implementació de les mesures, assegurar la coordinació amb la resta plans vigents i detectar bones pràctiques i mancances que serveixin de base per a la millora contínua en el procés de transició energètica.

Aquest seguiment es realitzarà i s'actualitzarà en coordinació amb les actualitzacions del PNIEC, d'acord amb el calendari establert al Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, sobre governança de la Unió de l'Energia i l'Acció pel Clima.

Hoja de Ruta del Au...

Hoja de Ruta del Autoconsumo